Kalbėti ar nekalbėti – štai klausimas

Posted by in apmąstymas

Izraelio teismo taryba, grasindama kalėjimu arba net mirtimi, norėjo privesti Apaštalus nebekalbėti apie Jėzų, Jo prisikėlimą ir, stebuklus, padarytus Jo vardu. Žinoma, Išganytojo sekėjai galėjo paklausyti ir priimti žmonių nuomonę, bet tada nebegalėtų įgyvendinti to, ką nugalėjęs mirtį Mesijas jiems liepė padaryti. Gal kažkas jausdamas realią ir artimą grėsmę paklausytų žydų, ir, išsižadėdamas tikėjimo, paneigtų matęs gyvą Kristų, arba bent nustotų garsiai apie tai kalbėti. Tačiau Apaštalai ne tik neišsigando pavojaus; jie dar uoliau, garsiau ir plačiau pradėjo liudyti Jėzų esant prisikėlusį.