Kažkas už kažką?

Posted by in apmąstymas

Kada būsi laimingas? Kai pasieksi savo tikslus, įgyvendinsi svajones, sulauksi tokio didelio pripažinimo, kad žmonės noriai atsilygins tau gerumu už tavo gerumą? Jėzus sako, kad tai nesuteikia laimės, nes laimingas yra tas, kuris daro gera, nors yra nepastebėtas ir neįvertintas. Šį gebėjimą turi tik tas, kuris, kaip ir šventasis Pranciškus, suvokia, kad yra nuolat Viešpaties dovanojamas kaip vaikas, nors yra nedėkingas ir nuolat aklai trypia Dievo dovanas.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

 

Skaitiniai

XXXI eilinė savaitė
Pirmadienis
 


Pirmasis skaitinys (Fil 2, 1–4)

    Broliai!
Jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų.

Atliepiamoji psalmė (Ps 130, 1. 2. 3)

P.  Išlaikyk mano sielą savo ramybėje, Viešpatie.

  • Viešpatie, mano širdis neišpuikus,
  • akys nežvelgia iš aukšto.
  • Tuščios didybės nenoriu vaikytis –
   • to, kas mano jėgą prašoka. –

  P.

Tikrai nuramdžiau savo dvasią,
padariau ją ramutėlę.
Tartum kūdikis motinos prieglobsty,
tartum kūdikis rami širdis mano krūtinėj. – P.

Pasikliauk Dievu, Izraeli,
dabar ir per amžius! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 31b–32a)

P.  Aleliuja. – Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 14, 12–14)

    Pasikvietusiam jį vaišių fariziejų vyresniajam Jėzus pasakė:
„Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“.