Ateik ir pamatysi

Posted by in apmąstymas

Vienų pašaukimo rekolekcijų metu, kai jau ruošiausi stoti į ordiną, kartu su kitiais dalyviai buvome atsakingi už šv. Mišių paruošimą. Viskas buvo labai kruopščiai paruošta, be to, buvome kupini džiaugsmo ir abipusio draugiškumo. Į šv. Mišias atėjo ir daug vietos gyventojų, o tarp jų, dėl smalsumo, atėjo jauna mergina, kurios šeima priklausė Jehovos liudytojams; ji pati dar niekada nebuvo buvusi katalikų pamaldose. Stebėdama liturgiją jį patyrė tokį šoką, kad pabaigoje turėjo išeiti, nes negalėjo suvaldyti verksmo – vėliau ji mums pasakojo, kad jos tėvai labai nekenčia katalikų ir pasakojo jai baisius dalykus apie tai, ką katalikai daro per šv. Mišias. Ji niekada nesitikėjo, kad liturgija bus tokia paprasta ir graži….

Ateikite ir pamatysite – vis dar tai yra veiksmingiausias evangelizacijos metodas; su viena sąlyga – kad turėsime ką parodyti. Ir tai, brangūs katalikai, priklauso tik nuo mūsų….

Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.

SAUSIO 5 D. (KV)

Skaitiniai

1 Jn 3, 11–21: Iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius

Ps 100, 1. 2. 3. 4. 5. P.: Visos šalys, džiūgaukit Dievui.

† Jn 1, 43–51: Tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!

SAUSIO 5 D. (KV)

Pirmasis skaitinys (1 Jn 3, 11–21)

    Mylimieji!
Tokia yra žinia, kurią girdėjote nuo pradžios: mes turime mylėti vieni kitus. Ne taip, kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Kad jo darbai buvo pikti, o brolio – teisūs.
Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. Mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius. Kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Kuris nekenčia savo brolio, tas žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio.
Mes iš to pažinome Dievo meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius.
Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir, pastebėjęs vargo spaudžiamą savo brolį, užrakintų jam savo širdį, – kaip jame pasiliks Dievo meilė?
Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos, ir jo akivaizdoje nuraminsime savo širdį, jei mūsų širdis imtų mus smerkti: Dievas didesnis už mūsų širdį ir viską pažįsta. Mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu.

Atliepiamoji psalmė (Ps 99, 2– 5)

P.  Visos šalys džiūgaukit Dievui.

Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! – P.Jis tikras Dievas, žinokit!
Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. – P.

Ženkite pro vartus į šventąjį kiemą,
šlovę jam teikdami, giedodami giesmes.
Garbinkit jį, jo šventąjį vardą. – P.

Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
ir per kartų kartas mums atsidavęs. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P. Aleliuja. – Mums šventa diena išaušo.
Ateikite, tautos, pagarbinkite Viešpatį:
šiandien didinga šviesa nužengė į žemę. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 1, 43–51)

    Išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos – Andriejaus ir Petro gimtojo miesto.
Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“.
Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“
Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“
Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.
O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“
Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave“.
Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“
Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu. Tu pamatysi didesnių dalykų“.
Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.