Darbininkai

Posted by in apmąstymas

Šiandien Evangelijoje Jėzus paprastai siunčia misionierius. Nėra nė žodžio apie pasirinkimą, pasiruošimą, niekas nepasirūpino įrankiais; priešingai kalbama apie pavojų, nesaugias aplinkybes, nedėkingumo atvejus ir pareigą nepaliaujamai skelbti RAMYBĘ. Keista – jokios karjeros, jokio konkretaus atlyginimo, jokios garbės, o taip dirbo Jėzaus mokiniai per visus amžius, tarp jų šv. Paulius ir Barnabas, šios dienos globėjai Kirilas ir Metodijus, šv. Antanas Paduvietis, šv. Motina Teresė ir kiti į pasaulio istoriją įrašė savo pasiaukojimą. Ar šiandien tokių nereikia, ar šiandien tokių yra?

 

Vasario 14 d.
Šv. Kirilas ir Metodijus (S)


Skaitiniai Š (48: 375, 402)

Apd 13, 46–49: Mes kreipiamės į pagonis

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

† Lk 10, 1–9: Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža


Pirmasis skaitinys (Apd 13, 46–49)

Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių’“.
Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 116, 1–2)

P. – Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

Garbinkit Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį, visos šalys! – P.

Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Lk 4, 18)

P.  Aleliuja. – Viešpats mane siuntė, nešti geros naujienos vargdieniams,
skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo.  – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 10, 1–9)

    Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.
Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ‘Ramybė šiems namams!’ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.
Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio.
Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ‘Jums prisiartino Dievo karalystė!’“.