3sakiniai

Taip pat ir Tėvas pasielgs su jumis

Posted by in apmąstymas

Ar gali būti, kad Dievas šantažuodamas nori priversti mus elgtis tam tikru būdu, o gal Jis trokšta absoliutaus keršto už mūsų nusižengimus? Jis kupinas meilės, rūpesčio ir kantrybės, įspėja mus apie mūsų neištikimybių pasekmes, į kurias patys save įstumiame, nes teisingumas reikalauja pelnyto atpildo. Kaip Dievo gailestingumas sulaiko teisingumo griežtumą, taip mūsų užsispyrimas neatleisti artimui sustabdo Dievo gailestingumą. III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) ANTRADIENIS Skaitiniai Dan 3, 25. 34–43: Priimk mus: ateiname su skaudama širdimi ir nuolankūs Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9. P.: Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. † Mt 18, 21–35: Jeigu kiekvienas neatleisite…read more

Žodžiai ir žmonės

Posted by in apmąstymas

O, kokie malonūs ir mieli yra geri žodžiai, kokie saldūs yra pagyrimai ir padėkos kalbos, ir, kita vertus, kokia atšiauri ir rūgšti yra teisinga kritika ar net meilus pamokymas, šlifuojantis išdidumą ir egoizmą. Būtent šį antrąjį metodą Dievas naudoja, kad per gavėnią taptume bent šiek tiek geresni ir panašesni į Jį. Todėl nenorėkime nustumti Jėzaus nuo aukštos savo puikybės uolos, bet nuolankiai pulkime į Jo glėbį ir pasinerkime į Jo žaizdas.   III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) PIRMADIENIS Pirmasis skaitinys (2 Kar 5, 1–15a)     Aramo valdovo karvedys Naamanas turėjo didelę…read more

Ko Dievas nėra man davęs?

Posted by in apmąstymas

Tėvas, apie kurį šiandien skaitome Evangelijoje, išdalijo visus savo turtus sūnums, iš kurių vienas, jaunesnysis, gautą turtą iššvaistė, o kitas nepriėmė savo, nes nepastebėjo gauto palikimo, todėl vis dar jautėsi kaip vergas, dirbantis tėvo sąskaita. Abu sūnūs širdyje svajojo apie visiškai neapibrėžtų lūkesčių išsipildymą ir savo laimės ieškojo visiškai kitur, ne pas tėvą, tačiau tik ten galėjo rasti viską, ko troško. Stebina tėvo dosnumas ir kantrybė, kuris atidavė visas „materialines smulkmenas”, kad galėtų apkabinti jam brangius žmones meilės šiluma ir gailestingumo džiaugsmu. Tad ko trokšta mano širdis ir kur ji…read more

Kas gi aš?

Posted by in apmąstymas

Dėl godumo ir išdidumo ūkininkai nuomininkai priėmė keistą sprendimą – jie norėjo nusikaltimu perimti nuosavybėn visą vynuogyną ir su niekuo nesidalyti derliumi. Panašiai atrodo žmogus, manantis, kad jam viskas priklauso, neturės niekam atsiskaityti, gyvens žemėje amžinai bei apgaule pašalins iš savo kelio priešus ar kitaip manančius. Tačiau mes patys, visa, ką turime, kuo naudojamės ir džiaugiamės, yra dosni Dievo dovana, kuria galime ir privalome naudotis, bet visada su dėkingumu. II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) PENKTADIENIS Skaitiniai KV (144) Pr 37, 3–4. 12–13a. 17b–28: Antai ir sapnuotojas ateina. Tad imkime, užmuškime jį Ps 105,…read more

Šansas kiekvienam

Posted by in apmąstymas

Šiandienos turtuolis tapo išmintingas „po”, bet nenorėjo būti išmintingas „prieš”, nors savo paties akyse jis tikriausiai save tokiu laikė. Taigi galbūt atėjo laikas kritiškiau pažvelgti į savo gyvenimo tikrovę. Gavėnia, Mozė ir pranašai mielai mums padės, juk mirusieji neateina mūsų valia. Išmintis gimsta įprastesniais būdais ir ne be mūsų pačių pastangų. Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.   II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) KETVIRTADIENIS Skaitiniai KV (142) Jer 17, 5–10: Prakeiktas žmogus, kurs žmonėmis pasikliauja. Laimingas žmogus, kurs Dievu pasikliauja Ps 1, 1–2. 3. 4. 6. P.: Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. † Lk…read more

Susidūrimas su neįmanomais dalykais

Posted by in apmąstymas

Kasdienybėje išgyvenant turbūt pasitaiko daug nesėkmių, rūpesčių, bėdų, problemų, daug sunkumų, o kartais net rimtų dramų. Nepaisant to, esu įsitikinęs, kad Dievas nestato mūsų prieš situacijas ir įvykius, kurie viršija žmogaus galimybes ir jėgas. Viskas, ką turime daryti, tai prisiminti, kad net ir neįmanomų dalykų akivaizdoje visada yra Jo Malonė, galinti jus – kaip Jeremiją – pervesti per viską, kas atrodo sunku. Apmąstymą parašė br. Tomasz Pawlik OFM Conv.   II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) TREČIADIENIS Skaitiniai KV (140) Jer 18, 18–20: Ateikite, ir jį sumuškime Ps 31, 5–6. 14. 15–16. P.: Gelbėk mane, Viešpatie:…read more

Autoritetas

Posted by in apmąstymas

Ne žmogus, bet pats Dievas yra nepajudinamas autoritetas, kuriame nėra klaidos, apgaulės ar savanaudiškumo. Todėl tik Jį galima vadinti „Rabi”, kuris atskleidžia pažinimo ir tiesos pasaulį, „Tėvu”, kuris dalijasi meile ir gyvenimo išmintimi, „Mokytoju”, kuris padeda įgyti gabumų ir subręsti. Prieš tokį Dievą niekas negali pasislėpti – geriau nuodėmių „nemesti po kilimu”, bet drąsiai išpažinti jas Viešpačiui ir leisti joms sudegti Jo meilės ir gailestingumo liepsnose. II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) ANTRADIENIS Skaitiniai KV (138) Iz 1, 10. 16–20: Išmokite gera daryti! Ugdykite teisę! Ps 50, 8–9. 16bc–17. 21. 23. P.: Kas tiesiai žygiuoja, tam…read more

Būk gailestingas

Posted by in apmąstymas

…, kad Dievas būtų ir tau gailestingas. Būtų galima apsiriboti tokiu sandariu, jei Dievas pats nebūtų Meilė ir mus neskatintų gyventi meile, kuri yra kūrybinga, skubanti ir …teikiama dovanai! Neteisti, nesmerkti, atleisti ir duoti – tai ne užtikrinimas sau lengvatų ar žiūrėjimo per pirštus į mano silpnybės, bet tai stengimasis vykdyti tai, ko nori Viešpats ir kas Jį pradžiugina. Tai tikroji auka, per skausmus ir susivaldymą, per žmonių pripažinimo atsisakymą ir pasaulio vilionių atmetimą, per nuolatinį siekimą būti ir elgtis kaip Dievas.   II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) PIRMADIENIS Skaitiniai KV (136)…read more

Omni die dic Mariæ

Posted by in apmąstymas

Labai aiškus yra Jėzaus įsakymas „vienam kitą mylėti”, t. y. ne tik neskriausti ar netrukdyti, toleruoti, nes meilė visada yra aktyvi ir kūrybinga, todėl siekia pagerinti kito gyvenimą, padaryti jį dar gražesniu, pilnesniu ir kilmingesniu, žodžiu, centre nestato savęs, bet kitą. Krikščionys, o ypač katalikai, centre stato Dievą – Jam gyvena ir iš Jo semia visą savo džiaugsmą. Šitam ištikimas liko ir Šv. Kazimieras, kuris, nepasidavęs filosofijai statančiai centre žmogų, iš Jėzaus esančiame Švenčiausiame Sakramente sėmė jėgas, kad galėtų kaip Marija, skubėti mylėti kiekvieną žmogų, nežiūrint jo kilmės. Taip yra…read more

Nežudyk

Posted by in apmąstymas

Biblinė žmogžudystės nuodėmę padariusio žmogaus figūra yra Kainas – jis pirmiausia leido savo širdyje nepasitenkinimą ir taip suteikė sau teisę vertinti, kaip Viešpats Dievas tvarkė jo istoriją, o paskui nuėjo taip toli, kad atėmė gyvybę savo broliui Abeliui, taigi tam, kurį kaltino dėl savo tariamos žalos. O ką Tu šiandien kaltini dėl savo nepasitenkinimo? Jei šiandien Tavo istorijoje iš tiesų yra kažkoks Abelis, užuot toliau žudę jį savo širdyje, kuo greičiau paprašyk Dievą pažaboti nepasitenkinimą, kurį nešioji savyje, o tada „eik ir susitaikink su savo broliu”. Apmąstymą parašė br. Piotr OFM…read more