3sakiniai

Tai, kas būtina

Posted by in apmąstymas

Apaštalai nusprendžia ne savo nuožiūra, bet įkvėpti Šventosios Dvasios imtis tik to, kas būtina, kad nuramintų nesutarimą ir ginčą Antiochioje, o visa kita palieka naujoms bendruomenėms, tikriausiai tikėdami, kad Šventoji Dvasia, kaip juos patikino Jėzus, jas visko išmokys. Krikščionys atsimena tai, „kas būtina”, o visame kitame leidžia būti Šventosios Dvasios įkvėpimams pagautas, nes krikščionybė yra ne taisyklių rinkinys, bet atvirumas Šventajai Dvasiai ir jos šventai veiklai. Skaitiniai Apd 15, 1–2. 22–29:  Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. Apr 21, 10–14. 22–23:  arba Apr 22, 12–14. 16–17. 20:  † Jn 14, 23–29: …read more

Ne šio pasaulio

Posted by in apmąstymas

Sąžinė, Dievo duotas vidinis balsas, skatinantis rinktis gėrį ir vengti blogio, yra kiekvieno žmogaus sąjungininkė kovoje už asmeninį šventumą. Taip pat, sąžinė yra druska pasaulio akyse – žmonių, kurie seka malonumų, aistrų ir puikybės patenkinimo, todėl jie taip dažnai ir garsiai išlieja neapykantą tikintiesiems. Šie žmonės nepavydi, kad Jėzus kviečia ką nors sekti Juo, kad kas nors gyvena pagal Dievo valią, kad kas nors vadovaujasi vertybėmis, bet jie negali pakęsti savo sąžinės balso, skatinančio juos rimtai ir autentiškai gyventi tikėjimu ir Evangelija. Tai kiekvieno mūsų sprendimas: ar busime šio pasaulio…read more

Kas yra paruošta

Posted by in apmąstymas

Jėzus iš Tėvo gavo labai svarbią užduotį – parodyti tobulą meilę kiekvienam žmogui, net ir didžiausiam nusidėjėliui, ir tai padarė mylėdamas ne žodžiais, bet darbais. Jis mylėjo mus iki galo be jokių išimčių, atiduodamas savo gyvybę už išpirką, Jis priėmė mus kaip draugus, kurie, kitaip nei tarnai, žino viską apie Mylimąjį, Jis pats mūsų ieškojo ir kvietė džiaugtis laimės pilnatve, kurią gauname iš Tėvo Mylimojo vardu. Savo išminties, sumanumo ar kitų gebėjimų dėka niekas niekada nesugalvojo geresnės gyvenimo taisyklės už Dievo įsakymą mylėti. Todėl belieka pasinaudoti kas jau yra paruošta…read more

Duoti gyvenimo vaisių

Posted by in apmąstymas

Biologas, žiūrėdamas į vynuogių kekę, gali daug pasakyti apie patį vynmedį, jo šaknis, dirvožemį, kuriame jis auga, sąlygas, saulės šviesą ir drėgmę. Sporto ekspertas, žvelgdamas į čempionato nugalėtoją ir jo stilių, gali daug pasakyti apie trenerio metodus, gydytojų ir psichologų darbą, apie tai, kiek jis turi talento ir kiek darbo įdėjo. Panašiai, žvelgdami į žmogaus veiksmus, galime atpažinti, ar jis semiasi jėgų ir įkvėpimo iš Dievo, ar bendradarbiauja su Dievo malone ir naudojasi Jo išmintimi, ar nori pasiekti malonumą ir komfortą, ar veikiau įgyvendinti valią Amžinojo, kuris jam davė gyvybę…read more

Energetikas

Posted by in apmąstymas

„Jie atėjo, grįžo, praėjo, atėjo, nusileido”. Kaip matote, judėjimas, dinamiškumas yra pagrindinė apaštališkoji veikla. Jie nuolat kažkur bėga. Tačiau šiame judėjime jie nepraranda dvasios ir energijos. Be to, klajonės vyksta per patį suspaudimo įkarštį. Akmenimis apmestas ir sužeistas Paulius atsikelia, tikriausiai su mėlynėmis, nupurto dulkes nuo tunikos ir eina toliau, tarsi nieko nebūtų nutikę. Jis galėjo pasakyti: „Ponai, viskas gerai, einame toliau! Kokia stiprybė, neįtikėtina! Ir visa tai dėl to, kad jis saugo Viešpaties žodį savo širdyje tarsi lobių skrynioje: – Mano ramybė, kurią duodu jums, – ši Kristaus dovana…read more

Dievo šviesa

Posted by in apmąstymas

Net stovėdami visiškoje tamsoje galite matyti mažiausius šviesos spindulius, kurie neturi jokios ryškios ribos; jie bėga tol, kol nėra kliūties, ant kurios kristų, ir ją apšviestų. Taip Dievas, mylėdamas žmogų, kiekvieną iš mūsų, kviečia, ieško ir žvalgosi į nuodėmės tamsą panirusių ir beviltiškumo tamsoje pasiklydusių žmonių. Jis neleis, kad kas nors, kas nors truputį juo tiki, liktų tamsoje. Skaitiniai Apd 12, 24 – 13, 5a Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. † Jn 12, 44–50: 

Dievo ranka

Posted by in apmąstymas

Kai tėvai moko vaikus žengti pirmuosius žingsnius arba veda juos nežinomais ar sunkiais keliais, jie tvirtai laiko vaiko ranką, net jei vaikas kartais nori išsilaisvinti; panašiai Viešpats Dievas su dideliu rūpesčiu prilaiko mus savo įsakymais, kai mes einame nežinomu keliu ar pavojinga kriptimi. Kai vyras myli savo žmoną, jis dažnai laiko ją už rankos ir išdidžiai visur eina su ja, nes nori visada būti šalia jos; panašiai ir Viešpats Dievas kiekvieną mūsų laiko už rankos, nes esame Jam labai brangūs ir artimi. Kai kas nors serga ir kenčia, mes laikome…read more

Čia Ganytojas, čia Ganytojas, ar girdi Mane?

Posted by in apmąstymas

Apaštalų darbų knyga pasakoja apie Dievo žodžio klausymąsi ir skelbimą, apie tuos, kurie jį priima, ir tuos, kurie jį atmeta; Jėzus sako, kad jo avys klauso jo balso; o Apreiškimas šv. Janui rodo, kad suspaudimas ir kova krikščionims yra kasdienybės dalys. Mūšio lauke veiksmingas komunikavimas lemia gyvybę ir mirtį, pergalę ir pralaimėjimą. Kaip sekasi komunikuoti? – Ar Gerojo Ganytojo balsas gerai ir aiškiai girdimas? Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Kiekvienas turi kažkokias avis

Posted by in apmąstymas

Jonas Auksaburnis taip komentuoja šios dienos Evangeliją: „kiekvienas turi savo avis”. Niekas nėra atleistas nuo galimybės, niekas nėra atleistas nuo pareigos prižiūrėti avis, iš tiesų, net Petras nebuvo atleistas nuo pareigos, nors jis tris kartus išsižadėjo Jėzaus. Prisikėlęs Jėzus sako Petrui: „Nuo šiol tavo meilė man bus matuojama tavo meile avims.” Kiekvienas mūsų turi kažkokią avį, kažkokias avis: šeimą, vaikus, draugus, darbą, parapiją, mums patikėtą misiją, paskirtą užduotį, tarnystės srytį, už kurią esame atsakingi, ir t. t. – ir rūpinimasis avimis – tai vienas iš būdų garbinti ir šlovinti nužudytą…read more

Bent tūkstantis kartų

Posted by in apmąstymas

Daug dažniau matau audringą ežerą ir žmones, stiprų vėją ir emocijas, daug dažniau patiriu tamsą, nei Jėzų, einantį link manęs vandeniu, tuo audringu ežeru. Bet ar tai reiškia, kad Jis neateina? Dažniausia mano problema yra ne tai, kad Jėzaus nėra, o tai, kad pernelyg skubotai atsakau į minėtus klausimus („ne!”), nors Viešpats Jėzus jau tūkstantį kartų man parodė, kad Jis nugali visus audringus ežerus, stiprius vėjus ir tamsą. Apmąstymą parašė br. Mateusz Stachowski OFM Conv. Skaitiniai Apd 6, 1–7:  Ps 33, 1–2. 4–5. 18–19. † Jn 6, 16–21: