3sakiniai

Drąsos!

Posted by in apmąstymas

Visa realybė išsakyta vienu sakiniu – tai gali padaryti tik Jėzus! Mums reikia nuolat sugrįžti prie to sakinio ir mokytis jį mintinai kaip giliausią gyvenimo tiesą. Šiame pasaulyje vėl ir vėl ir įvairiais būdais patiriame priespaudą, tačiau ne tai yra svarbiausia ar lemiama, kai stovime vienoje eilėje su NUGALĖTOJU! Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.   Skaitiniai: Apd 19, 1–8:  Ps 68, 2–3. 4–5ac. 6–7ab. † Jn 16, 29–33:   

Grįžtu į dangų

Posted by in apmąstymas

Kai turime skirtis su artimu ir mylimu žmogumi, nors ir trumpam laikui, visada mums liūdna. Todėl Apaštalai išgirdę, jog Jėzus palieka šį pasaulį nuliūdo. Tačiau Jėzus sugrįžo į savo garbę, kurioje gyveno dar prieš pasaulio sukūrimą. Noras sulaikyti Mesiją šioje žemėje būtų žmogiško, ne dieviško mąstymo vaisius. Panašiai, kai apaštalai ieškojo prisikėliusio Jėzaus kape, nes taip jiems patardavo žmogiška logika. Gerai, kad Dievo išmintis aplenkia mūsų mąstymą ir nuolat mus nustebina ir žavi. Skaitiniai: Apd 1, 1–11:  Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. Ef 4, 1–13:  arba Ef 1, 17–23:  †…read more

Labai pamilau

Posted by in apmąstymas

Daug kur ieškojau džiaugsmo ir ramybės, tačiau pilną ir tobulą džiaugsmą suradau vien Dieve, kuris mane sukūrė, atpirko, kuriam rūpiu, kurio meilė nepriklauso nuo mano ištikimybės. Deja, kol nepriėmiau Jėzaus Evangelijos ir Aukos vaisių, apie Dievo meilę nieko nežinojau bei vidinio ir tvirto džiaugsmo ieškojau savo įnorių ir geismų patenkinimuose. Kai patyriau apglėbiančią visą mane Viešpaties malonę ir atvėriau jei šridies gilumas, nei žemė nebeteikia džiaugsmo nei gyvenimas be Dievo nebeturi prasmės. Taip galėjo parašyti šv. Margarita iš Kortonos, kuri yra vadinama „pranciškonų Magdalietė“, „nes labai pamilo“ (Lk 7,47) Skaitiniai:…read more

Dar vienas, atsarginis

Posted by in apmąstymas

Kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas ir pašauktas išskirtiniam darbui, kuriam, taip pat Dievo, yra paruoštas ir aprūpintas reikalingais gabumais, tačiau visada reikia žmogaus pritarimo – Viešpats nieko niekam neverčia. Jei žmogus sutinka ir įgyvendina savo pašaukimą, tai ir Dievui atiduoda garbę ir pats vystosi, brenda ir tampa šventesnis, o jei atmeta ir daro tą, kam nėra sukurtas, nors ir būtų tai labai geri dalykai, – Dievui nepaklusna, sunkiau jam pasiekti šventumo bei neturi džiaugsmo ir ramybės. Dievas šiam darbui pašauks kažką kitą, kad viskas būtų padaryta, nes tai didėsnio visų…read more

Valandėlė

Posted by in apmąstymas

Dievas, Amžinas ir Nekintamas, neskaičiuoja laiko, nes Jam viena valandėlė yra kaip tūkstantis metų, o tūkstantis metų kaip viena valandėlė. Tai mums, žmonėms, gyvenantiems laiko išmatuojamoje realybėje, viskas turi pradžią ir pabaigą. Todėl Jėzaus atsiskyrimas nuo mokinių dėl Jo Kančios ir Mirties yra tik laikinas, trunkantis vien valandėlę, o Viešpaties sugrįžimas atneša jiems labai daug džiaugsmo. Geriau, kad atsiskyrimas su Mokytoju nevyktų dėl mūsų nuodėmių ir Jo išsižadėjimo, nes tada valandėlė atrodo labai ilga; nors ir tada Gailestingas Dievas ieško mūsų ir greitai suranda. Pagalba neatsiskirti ateina iš Marijos, kuri,…read more

…bet jus negalite pakelti

Posted by in apmąstymas

Apaštalai, mokiniai, žydai, prašantys išgydymo ligoniai ir kiti žmonės, visokiais titulais kreipėsi į Jėzų, o Bažnyčia ar tikintieji asmeniškai po vieną, per amžius suteikė Jam dar naujų. Man vienas reikšmingiausių titulų yra „Mokytojas“, nes Viešpats kantriai ir išmintingai po truputį atskleidžia save bei moko mane šventumo. Jis niekur neskuba, po šimta kartų tą patį aiškina, leidžia pakartoti tas pačias klaidas, nepasiduoda, nors aš kartais esu nusivylęs dėl savo menkumo. Visada suranda tinkamą būdą, kartais net ir skausmingą, paraginti iš naujo Jo klausytis ir Juo pasitikėti Skaitiniai: Apd 17, 15. 22 –…read more

Įvykių skonis

Posted by in apmąstymas

Ne viskas, kas naudinga, tuo pačiu yra miela ir jauku: Viešpaties Jėzaus išėjimas mokinių sielose sukėlė liūdesį (kas yra  visiškai suprantama), tačiau tai yra jiems naudinga ir būtina. Šv. Pauliaus žodžiais pagrįstas, kalėjimo budelio atsivertimas yra naudingas ir džiaugsmingas, tik dėl to, kad anksčiau pareikalavo kančios, nuplakdinimo ir laisvės atėmimo. Šiandien Dievo Žodis moko įvykius skanauti ne liežuviu, bet tikėjimu, nes tik taip galima pažinti tikrą jų vertę. Apmąstymą parašė br Mateusz Stachowski OFM Conv. Skaitiniai: Apd 16, 22–34: Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 7c–8. † Jn 16, 5–11:

Parakletas

Posted by in apmąstymas

Evangelijoje pagal šv. Joną graikiškame originale Šventoji Dvasia yra apibūdinta žodžiu „Parakletas“, kuris reiškia globėjas, advokatas, guodėjas. Šventoji Dvasia padrąsina mus skelbti Evangeliją ir stiprina išbandymuose, kad tiesa apie Jėzaus meilę ir pasiaukojimą nebūtų nutylėta. Taip pat Pagalbinikas iš dangaus užtars mus Dievui Tėvui teismo dieną ir vien savo buvimu šalia mūsų, neleis kaltintojui – piktajam, nė žodžio prieš mus pasakyti.

Mylėkite vienas kitą

Posted by in apmąstymas

Jei noriu mylėti Dievą ir įrodyti Jam savo ištikimybę, privalau ne tik į Jį kreiptis gražiausiais,  meiliausiais žodžiais, bet pamatyti kitus žmones ir su jais bendrauti, apgaubti juos rūpesčiu ir gerumu, kai reikia – atleisti, kai reikia – pamokyti.  Taigi, mylėti Dievą, reiškia mylėti artimą. Neįmanoma artintis prie Amžinojo Viešpaties ir Jam visą save atiduoti, o tuo pačiu, šalia esančio, Viešpaties tobula meile sukurto ir su dideliu pasiaukojimu išganyto žmogaus nekęsti, nemylėti, nematyti, ignoruoti ar laikyti nevertu dėmesio. Meilė kitam – tai meilės Dievui kontrolinis testas.   Skaitiniai Apd 10, 25–26. 34–35. 44–48: Ir…read more

Sekti Jėzumi

Posted by in apmąstymas

Liudyti apie Dievą – tai pareiga, nuo kurios negalime išsišukti ar surasti, kas ją atliktų vietoje mūsų, nes tam įpareigoja mus krikštas, per mus Viešpats nori pasiekti žmones iš mūsų aplinkos. Kai kurie priima tikėjimą, keičia savo gyvenimą ir pradeda vadovautis vertybėmis – visą savo gyvybę nukreipia į Dievą. Kai kurie, priešingai, atmesdami tiesą, lieka abejingi ir, dėl netikros ramybės, nebenori bendrauti su mumis. Yra dar kiti, kurie vos išgirdę apie Dievą ir Jo meilę, nervingai elgiasi ir visą pyktį nukreipia į mus. Nesvarbu, kokios bus pasekmės, liudyti apie Jėzų…read more