3sakiniai

Būk ištikimas!

Posted by in apmąstymas

Dievas išveda išrinktąją tautą iš Egipto, sudaro su ja Sandorą, duoda jai Įstatymą, vadovauja jai ir nuolat nori ją laiminti. Vienintelė sąlyga, kuri izraelitai privalo ištesėti, yra laikytis Įstatymo ir garbinti Dievą. Tačiau istorija rodo, kad žmogaus ištikimybė įsakymams, deja, turi ribas, kad tam tikru momentu ji baigiasi ir – kaip Erodo atveju – asmeniniai interesai tampa svarbesni už ją. O gal tu nori ištrūkti iš fatalistinės istorijos rato? XVII eilinė savaitė Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Kun 25, 1. 8–17)     Sinajaus kalne Viešpats kalbėjo Mozei: „Atskaičiuok septynis septynetus metų, septynis…read more

Šventi laikai

Posted by in apmąstymas

Mozė gauna iš Dievo nuostatas dėl švenčių šventimo, arba, kaip jas vadina Kunigų knygos autorius, „šventų laikų”. Bažnyčia taip pat nurodo, kokiu laiku turime švęsti įvairias su mūsų išganymu susijusias paslaptis, tačiau katalikams skirtumas tarp šventų ir nešventų laikų neteko reikšmės. Juk Dievas nori tave pašventinti ne tik tada, kai esi bažnyčioje vienų ar kitų pamaldų metu, bet ir kiekvieną tavo gyvenimo akimirką, nes šventas laikas yra kiekvienas DABAR, kurį Dievas tau dovanoja tavo istorijoje, ir žodis: „Tai šventas laikas” yra žodis, kuris išsipildo šiandien, nes šiandien yra diena, kai…read more

Sunkiausia pradėti

Posted by in apmąstymas

Kartą mačiau meną vaizuojantį sedinčius ant suoliuko du skeletus, kurie paklausti: „Ką čia darot? atsakė: „Mes atpažįstame savo pašaukimą” – suprantama, to negalima daryti be galo ir įžvalgumas turi baigtis sprendimu, kurį patikrins gyvenimas. Jėzus šiandien labai atvirai skelbia, kad ateis diena, kai Dievas pasakys „tikrinu” ir Dangiškos Karalystės ieškotojus perskirs į dvi grupės – tuos, kurie rado, ir tuos, kurie nerado. Tie žodžiai įrodynėja, kad gebėjimas „rasti” nėra niekam neįkandamas, o problema yra asmeninio įsipareigojimo lygmenyje. Taigi pradėkime nuo įprastos ieškančiojo maldos… „Viešpatie, padaryk, kad norėčiau taip, kaip nenoriu…”,…read more

Dangaus Gabalėlis

Posted by in apmąstymas

Šv. Pranciškui Asyžiečiui Marija, Angelų Karalienė, buvo labai artima ir gerbiama, nes Jos bažnytėlėje, kuri pats pavadino „Porcjunkule” (lot. Gabalėlis), augo jo pašaukimas mylėti Nemylimą Meilę ir Tai Meilei tarnauti. Kaip Marija sutiko nešioti įščiose, pagymdyti, auklėti ir per visą gyvenimą globoti Dievo Sūnų, visą dangų, kaip Poverello ryžosi viską atsisakyti ir Dievą, visą visatą, laikyti savo vieninteliu turtu, taip kiekvienas žmogus, pradžioje tik Porcjunkulėje, Dangaus Gabalėlyje, o dabar kiekvienoje pranciškoniškoje bažnyčioje ar net parapinėje, gali atsikratyti nuodėmių ir pelnyti atlaidus, Viešpaties malonių, patirti laukiančio amžinybėje dangiško džiaugsmo.   Pranciškoniškos…read more

Matyti

Posted by in apmąstymas

Kalbėtis su Dievu kaip su draugu yra maldos esmė – klausytis ir kalbėtis, ne tik kalbėtis, atverti savo sielą kaip geriausiam draugui ir leisti jam paliesti jautriausius savo širdies audinius. Kalbėtis taip, kad galėtum matyti Dievą, matyti Jį taip, kaip matė Mozė – akis į akį. Vienas didžiausių ir giliausių troškimų, kokių tik galime turėti, yra troškimas matyti Dievą, troškimas turėti tokį sielos regėjimą, kad nuolat Jį matytume. Pabandyk pamatyti Dievą ir pamatysi kitokį pasaulį. Apmąstymo gairės br. Michał Sabatowski OFM Conv. XVII eilinė savaitė Antradienis Pirmasis skaitinys (Iš 33,…read more

Mažas

Posted by in apmąstymas

Šiandien Jėzus žada, kad visų mažiausias gėris gali išaugti iki milžiniškų matmenų, kuris palies daugybę žmonių. Gerumas nėra matuojamas nei jo dydžiu, nei paliestų širdžių skaičiumi, bet tik gerumo kategorija. Palik Dievui rūpintis rezultatais, o pats susitelk į gėrio darymą. Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv. XVII eilinė savaitė Pirmadienis Pirmasis skaitinys (Iš 32, 15–24. 30–34)     Mozė nulipo nuo kalno, dviem Sandoros liudijimo plokštėm nešinas. Tos plokštės buvo prirašytos iš abiejų pusių: iš vienos ir kitos pusės jos buvo prirašytos. Jos buvo paties Dievo padirbtos, ir raštas buvo Dievo…read more

Lobiai, perlai ir lydekos

Posted by in apmąstymas

Pirmasis santykių su Viešpačiu etapas yra tada, kai Jis veikia pirmas – iniciatyva yra Jo pusėje, Jis leidžia mums rasti lobį, paslėptą dirvoje. Antrasis santykio su Viešpačiu etapas – kai iniciatyvos imamės ir mes, nes jau žinome, ko ieškoti, ieškome brangaus perlo. O trečiasis etapas yra tas, kad pradeda darosi vis sunkiau: mes žvejojame, ieškome, bet gerą žuvį vis sunkiau rasti tarp daugybės blogų žuvų. Visais šiais etapais naudinga turėti supratingą širdį, kurios prašo Saliamonas. Naudinga prisiminti, kad net ir tada, kai sunkiau, taip yra ne todėl, kad kažkas negerai,…read more

Posted by in apmąstymas

Dievo Sūnus atėjęs į žemę darė daug stebuklų, kad: – įrodytų žmonėms, jog Jis yra Dievas, – kad įtikėtų Juo žodžiais ir eitų Evangelijos keliu, – kad palengvintų žmonių gyvenimo sunkumus, nes pagailėjo jų atrodančių lyg avys be piemens, – kad žmonės patyrę Jėzaus galią ir didybę imtų atgailauti už savo silpnybes, neištikimybę ir nuodėmes. Viešpats nenustoja daryti stebuklų, nes dar turi vilties, jog visi pritars Jo išganymo planui. Toks stebuklas vyko šią naktį, kai Vilniuje nukrito lauktas ir labai, labai reikalingas lietus.   XV eilinė savaitė Antradienis Pirmasis skaitinys…read more

Ar Jėzus skatina kariauti?

Posted by in apmąstymas

Kai skaitome, kad Jėzus atėjo atnešti ne taikos, bet kalavijo, atrodo, jog jis nori paskatinti mus kovoti, tačiau žemėje karai vyksta dėl pinigų, įtakos, valdžios troškimo, dėl noro pavergti kitus ir pan. Jėzus, atnešdamas Gerąją Naujieną, kuri remiasi meilės įsakymu, nori, kad jo sekėjai radikaliai mylėtų kiekvieną žmogų, labiau mylėtų savo artimus ir šeimą, o labiausiai mylėtų Dievą ir šiai meilei pašvęstų visą savo gyvenimą, kad jų gyvenime Dievas būtų pirmoje vietoje. Drauge Jėzus kviečia mus kovoti su savo silpnybėmis ir troškimu apriboti bei apleisti meilę Dievui, kad netinkamai neišaukštintume…read more

Valandos įkainis už klausymą

Posted by in apmąstymas

Mums duotos dvi ausys ir tik viena burna, ir tai jau turėtų būti ženklas, kad svarbiau klausytis, o ne kalbėti. Šiandienos skaitiniai taip pat rodo, kad mūsų dvasinė sveikata priklauso nuo mūsų klausymosi kokybės: kol klausysimės ne viena ausimi, o kitą paleisime lauk, kol „klausysimės ne pilvu, o ausimi”, kol mūsų galvose bus bent kokia spraga Jo žodžiui, tol yra tikimybė, kad išaugs kažkas gero. Klausytis kvailų, nesvarbių, juokingų dalykų – lengva, bet tai nepasotina; Dievo žodžio klausymasis yra rimtas darbas, bet jis teikia džiaugsmo, suteikia širdies sveikatos ir jėgų….read more