3sakiniai

Jėgos Šaltinis

Posted by in apmąstymas

  Kaip dažnai vairuotojai susierzina ir žodžiu ar mintyse įvairiai apibūdina blogą kitų vairuotojų elgesį. Kaip dažnai mes sugebame apkaltinti ir teisti kitus žmones neturėdami jokių įrodymų ir remdamiesi tik spėjimais. O koks stiprus savo dvasia buvo šventasis Steponas, kuris nei nepyko ant kaltininkų, nei juos nekeikė, bet meldėsi už juos ir teisino juos prieš Dievą. Toks yra kupinas Dievo žmogaus, žmogaus, kuris priima Jį šventojoje Komunijoje ir Juo gyvena. III Velykų savaitė (ABC/KV) Antradienis   Pirmasis skaitinys (Apd 7, 51–8, 1)   Steponas kalbėjo liaudžiai, jos seniūnams ir Rašto…read more

Paieška

Posted by in apmąstymas

Daugybė žmonių ieškojo Jėzaus, nes jiems davė valgytiduonos iki soties. Fariziejai ieškojo net ne sąžiningo būdo apkaltinti diakoną Steponą, kad patenkintų savo žmogiškus troškimus. Ir aš šiandien: ar siekiu, kad būtų įvykdyta Dievo valia, ar tik įgyvendinu savo planus ir svajones?   III Velykų savaitė (ABC/KV) Pirmadienis   Pirmasis skaitinys (Apd 6, 8–15)   Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti…read more

Ateitis

Posted by in apmąstymas

Mes nežinome ateities ir nežinome, kas mūsų laukia net po minutės, todėl daugybė situacijų mus nustebina, o šis nežinojimas kartais kelia baimę ir nerimą. Tačiau ramybės, tikrumo ir džiaugsmo pilnatvę randame gyvajame Viešpatyje Jėzuje, juo labiau kad Jo išmintis ir meilė, kantrybė ir galia, visagalybė ir gailestingumas yra taip netikėti, kad pranoksta mūsų drąsiausias svajones, Dievas mus stebina, bet negąsdina.   II Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Apd 6, 1–7)     Mokinių skaičiui augant, kilo graikiškai kalbančiųjų nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieniniame aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika…read more

Dosnumas laukia

Posted by in apmąstymas

„Surinkite likusius, kad nieko neprarastumėte”. Jėzus duoda daug daugiau, nei reikia, Jis yra dosnus, tai galime prašyti be ribų, be didelių aiškinimų – su dideliu alkiu, su dideliais troškimais. Kartu Jis nepraleidžia nė trupinėlio, nepamiršta menkiausio malonės gabalėlio, o tai turėtų mus skatinti nuolat būti dėkingus ir gyvai kasdien bendradarbiauti su Jo dovanomis.

Ištikimybė

Posted by in apmąstymas

Daug kartų susitikę su prisikėlusiu Jėzumi ir gavę Šventąją Dvasią apaštalai galėjo drąsiai skelbti Evangeliją ir skatinti visus atsiversti – jų neišgąsdino net įkalinimas, grasinimai ar kūno bausmės – jie vis pradėdavo iš naujo viešai skelbti Gerosios Naujienos. Juk jie rėmėsi tikėjimu, kuris atėjo iš dangaus, iš Dievo, ir laukė iš Jo paramos ir atpildo, o ne iš pasaulio, valdžios ir žmonių pusės kažkokio įvertinimo bei pripažinimo. Mūsų gyvenime pasitaiko įvairių situacijų, kai turime liudyti savo tikėjimą į Dievą ir pasitikėjimą Dievu – svarbu, kad neišsižadėtume Dievo mylimų vertybių. II…read more

Išėjimas

Posted by in apmąstymas

Šiandienos skaitinyje iš Apaštalų darbų kalbama apie naktį, kai Viešpaties angelas atvėrė kalėjimo vartus, paleido apaštalus ir įsakė jiems skelbti žmonėms gyvybės žodį. Tie, kurie ką tik patyrė Dievo galią, išvedusią juos iš fizinės nelaisvės į laisvę, gali galingai skelbti žodį, turintį galią atverti mirties vartus ir suteikti prieigą prie naujo gyvenimo prisikėlusiame iš numirusių Jėzuje Kristuje. O į kokį išėjimą šis žodis kviečia jus ir mane šiandien? Apmastymą parašė br. Piotr OFM Conv. II Velykų savaitė (ABC/KV) Trečiadienis Pirmasis skaitinys (Apd 5, 17–26)     Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi…read more

Reikia gimti iš naujo

Posted by in apmąstymas

Kas vaiko gyvenime pasikeičia gimimo metu? Pirmiausia pasaulis tampa daug didesnis, netgi labai daug didesnis, atsiranda šviesa, spalva, šaltis, pojūčių ir patirčių naujumas pranoksta drąsiausius lūkesčius – taip turbūt turėtų atrodyti naujas gimimas, naujas pasaulis, nauja perspektyva, praplėsti horizontai ir oro pilnos šnervės. Ir Nikosas iškelia labai svarbų, esminį klausimą – KAIP? Įdomu pamatyti Jėzaus atsakymą, kuris nėra tiesogis ir net šiek tiek įvedantis į temą, tačiau jame slypi visas atsakymas. Juk tu jį žinai, Niko!!! Tu tai puikiai žinai!!! Užleisk Dievui vietą savo mintyse, skirk Jam erdvės ir laiko,…read more

Apreiškimas – pranašo pralaimėjimas

Posted by in apmąstymas

Pranašas Jona pabėgo nuo Dievo pasiūlymo, nes manė viską žinąs apie Viešpatį Dievą ir galiausiai nuliūdo dėl to, kad Dievo planas pasigailėti nineviečių buvo įvykdytas. Marija nei bėgo „į Taršišą”, nei nemanė, kad jau viską žino apie Viešpatį Dievą, todėl uždavinėjo Gabrieliui klausimus ir, svarbiausia, sutiko su Dievo planu. Aukos, deginamosios aukos, dovanos ir t. t. Viešpaties Dievo nedomina (Jona turbūt taip manė, kai paprašė jūreivių įmesti jį į jūrą) – Jis daug labiau džiaugiasi, kai mes priimame Jo planą. – Jis daug labiau džiaugiasi, kai mes sutinkame su Jo…read more

Būkite ramūs, Jis yra!

Posted by in apmąstymas

Pabandykime pažvelgti į šiandienos Evangeliją šiek tiek kitu kampu, t. y. iš apaštalų, kurie matė Prisikėlusįjį ir gavo Šventąją Dvasią, tačiau… jų liudijimui nepritarė Tomas, vienas iš jų, galima sakyti, jų draugas. Daug kartų būsime išmėginti panašiu išbandymu ir mes: tikime Prisikėlimu, esame gavę Šventąją Dvasią, tačiau atrodo, kad mūsų liudijimas, mūsų malda, mūsų įsitikinimas apie Jėzų nedaro poveikio, ypač tarp artimųjų. Būkite ramūs, vis dar yra Prisikėlęs, kuris per mūsų veiksmus pats pasieks kitų širdis ir mums pasakys: nebūkite netikintys, nenustokite tikėti, kad aš galiausiai nugalėsiu. Apmąstymą parašę br….read more

Tikėjimas

Posted by in apmąstymas

Nors apaštalai buvo girdėję daugybę Jėzaus katechezių, nors matė daugybę Jo padarytų stebuklų, nors liudytojai jiems pasakojo, kad matė Jį prisikėlusį iš numirusių, jie vis dar buvo panirę į liūdesį, susimąstymą ir niūrumą. Tik Prisikėlęs Viešpats, asmeniškai pas juos atėjęs, ištraukė juos, lyg iš kiauto, ir pasiuntė į visą pasaulį, kad jų tikėjimas pražystų liudijimu. Žinios, net ir pačios išsamiausios bei ekspertinės žinios, be tikėjimo ir vidinio perkeitimo negarantuoja nei asmeninio šventumo, nei sėkmingos evangelizacijos, lygiai kaip ir tikėjimas be žinių pagrindo neduoda laukiamų rezultatų. VII VELYKŲ DIENA (ABC) Šeštadienis…read more