3sakiniai

Laisvė

Posted by in apmąstymas

Niekas neprivertė Dievo sukurti žmogaus, niekas Jo neįpareigojo atleisti žmonėms nuodėmių – viską sprendžia pats Viešpats, be jokių patarėjų ar pagalbininkų, nes Jis vadovaujasi meile, teisingumu ir gailestingumu. Lygiai taip pat ir Jėzus, Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, pasirenka savo aukos laiką ir formą, nepaisydamas fariziejų planų ir ketinimų. Lygiai taip pat ir mes, pasiryžę gyventi Evangelija ir sekti Jėzumi, neturime leisti, kad kiti darytų įtaką mūsų sprendimams – tik meilė, teisingumas ir gailestingumas turi būti visų mūsų veiksmų pagrindas.   IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) PENKTADIENIS Skaitiniai KV (184) Išm 2, 1a….read more

Stipriausias liudijimas

Posted by in apmąstymas

Be daugybės galingų ir svarbių liudijimų, jog Jėzus yra Dievo Sūnus – Mesijas (Dangiškojo Tėvo balsas nuaidėjęs iš dangaus, Jono Krikštytojo žodžiai „Štai Dievo Avinėlis, Senojo Testamento pranašystės, Apaštalų ir visų amžių tikinčiųjų liudijimai) yra vienas ypatingas liudijimas, atrodo stipriausias, kuris skatina mus įtikėti, niekada neabejoti ir niekada neužmiršti, nepasiduoti prieštaravimams ar nesusilpninti savo tikėjimo kitų žmonių kalbomis. Tai asmeninė gili patirtis! Jei norime būti sustiprinti Dangiškosios Duonos – Dievo Kūnu Komunijoje, pirmiausia privalome išmokti nuolankiai dėkoti Viešpačiui už kasdieninę duoną, o ne inertiškai persižegnoti prieš pradedant valgyti. Jei norime…read more

GYVENIMAS

Posted by in apmąstymas

Kaip ir Tėvas, Sūnus turi savyje GYVENIMO pilnatvę, todėl Jis gali atkurti visas jėgas išdžiūvusiajam ir atgaivinti tai, kas visiškai mirusi. Deja, kai kurie pasirenka neprisikelti. Yra dar vienas prisikėlimas iš numirusių, kurį kiekvienas mūsų neišvengiamai patirs laiko pabaigoje: tai bus arba prisikėlimas į amžinojo džiaugsmo, laimės ir šlovės gyvenimą, kurį garantuoja pirmasis prisikėlimas, arba prisikėlimas į visišką liūdesį, apleidimą ir kančią, į kurią veda gyvenimas be GYVENIMO.   IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) TREČIADIENIS Skaitiniai KV (179) Iz 49, 8–15: Tave padarysiu sandora tautai, kad šaliai padėtum atsistoti ant kojų Ps 145,…read more

Dėkingumas

Posted by in apmąstymas

„Aš neturiu žmogaus” – trisdešimt aštuonerius metus niekas negalėjo padėti ligoniui, kurio dienos bėgo ir bėgo kol virto savaitėmis, vėliau mėnesiais ir metais – neatsirado žmogus, bet atsirado Dievas! Viskas, kas skaudino šį žmogų, vieną akimirką dingo, tačiau atrodo kad išgydymas nepadarė jį laimingu, nes nebuvo dėkingas Jėzui ir, kas dar blogiau, išdavė Mesiją. Paprastas nedėkingumas ar užnuodyta širdis? O kaip yra su manimi? Ar Viešpaties išgydymus, malonės, gailestingumas ir palaima priartina mane prie Dievo, ar toliau ieškau vien savo „fariziejų” palankumo?   IV GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) ANTRADIENIS Skaitiniai KV (176)…read more

Su kuo galiu save lyginti?

Posted by in apmąstymas

Visada galiu rasti, ir ne vieną, žmogų, kuris yra silpnesnis už mane, nuodėmingesnis, mažiau išsilavinęs ir mažiau išmanantis dalykus, kuriuos aš išmanau, – tada aš pats save sukuriu kaip didį ir tobulą. Taip pat visada rasiu, ir ne vieną, kuris daugelyje sričių yra geresnis už mane – tada pamatysiu, kad esu niekam tikęs. Tačiau jei lyginsiu save tik su Viešpačiu Dievu ir stengsiuosi nuolankiai Jį mėgdžioti, nors niekada negalėsiu Jo pranokti, dėl to nenusiminsiu, nes mano orumas nenukentės dėl puikybės ir nebus sužeistas pažeminimo. III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) ŠEŠTADIENIS Skaitiniai KV…read more

Tai, vienas ar du?

Posted by in apmąstymas

Atsakydamas į klausimą, Jėzus pabrėžė, kad negalime mylėti Dievo, pamiršdami mylėti savo artimą. Nors tai yra du įsakymai, jie taip glaudžiai tarpusavyje susiję, kad neįmanoma laikytis tik vieno iš jų, nesilaikant kito. Kaip žmogus, kuris išpažįsta, kad myli Viešpatį, yra tikintis, daug meldžiasi, dažnai lanko pamaldas, bet kitiems nuolat dovanoja tik šiurkščius žodžius ir piktus žvilgsnius, neturi tikro tikėjimo, taip ir žmogus, kuris atiduoda visas savo santaupas, nuolat savanoriauja, daug laiko skiria labdaringai veiklai ir kartu nepripažįsta Dievo kaip gerumo ir šventumo Šaltinio, Pilnatvės ir Esmės, neturi tikros, nesavanaudiškos meilės…read more

Diskutantai

Posted by in apmąstymas

Nuomonės, interpretacijos, prielaidos… o kur yra faktai? Na, jei faktai nesutampa su nuomonėmis, tuo blogiau faktams. Fariziejai yra „nuomonių ekspertai”, karštligiškai ieškantys kitokio, fantastiško paaiškinimo tiems dalykams, kurių jie negali priimti; ir visa tai tik tam, kad nereikėtų pripažinti savo klaidos. Ar tikrai geriau taip vargti, nei pripažinti – klydau? Užsispyrusio žmogaus Dievas per prievartą į dangų neįtrauks, nes toks užsispyrimas be atgailos yra būtent nuodėmė prieš Šventąją Dvasią. III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) KETVIRTADIENIS Skaitiniai KV (163) Jer 7, 23–28: Tai toji tauta, kuri nepaklausė Viešpaties, savo Dievo, balso Ps 95, 1–2….read more

Galimybės

Posted by in apmąstymas

Pagal apibrėžimą, visi reglamentai, įstatymai, įsakymai, nustatyti tam tikroje šalyje arba tam tikroje darbo vietoje ar institucijoje, yra skirti sudaryti galimybes tobulėti ir gerinti kiekvieno žmogaus gyvenimą. Kartu visi įsakymai ir draudimai gali būti keičiami ir formuluojami taip, kad formuotų tikrovę ir nukreiptų žmonių elgesį į tam tikrą gyvenimo būdą. Viešpaties įkurta Dievo karalystė taip pat turi savo įstatymus ir principus, kurių nepakeitė ir Mesijo atėjimas į žemę. Tikrasis Dievas, tas pats Dievas, tapo žmogumi ir parodė, kaip visus šiuos nurodymus vykdyti ir įgyvendinti: Jis įrodė, kad galima mylėti darbais,…read more

Taip pat ir Tėvas pasielgs su jumis

Posted by in apmąstymas

Ar gali būti, kad Dievas šantažuodamas nori priversti mus elgtis tam tikru būdu, o gal Jis trokšta absoliutaus keršto už mūsų nusižengimus? Jis kupinas meilės, rūpesčio ir kantrybės, įspėja mus apie mūsų neištikimybių pasekmes, į kurias patys save įstumiame, nes teisingumas reikalauja pelnyto atpildo. Kaip Dievo gailestingumas sulaiko teisingumo griežtumą, taip mūsų užsispyrimas neatleisti artimui sustabdo Dievo gailestingumą. III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) ANTRADIENIS Skaitiniai Dan 3, 25. 34–43: Priimk mus: ateiname su skaudama širdimi ir nuolankūs Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9. P.: Viešpatie, atsimink, kad esi maloningas. † Mt 18, 21–35: Jeigu kiekvienas neatleisite…read more

Žodžiai ir žmonės

Posted by in apmąstymas

O, kokie malonūs ir mieli yra geri žodžiai, kokie saldūs yra pagyrimai ir padėkos kalbos, ir, kita vertus, kokia atšiauri ir rūgšti yra teisinga kritika ar net meilus pamokymas, šlifuojantis išdidumą ir egoizmą. Būtent šį antrąjį metodą Dievas naudoja, kad per gavėnią taptume bent šiek tiek geresni ir panašesni į Jį. Todėl nenorėkime nustumti Jėzaus nuo aukštos savo puikybės uolos, bet nuolankiai pulkime į Jo glėbį ir pasinerkime į Jo žaizdas.   III GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV) PIRMADIENIS Pirmasis skaitinys (2 Kar 5, 1–15a)     Aramo valdovo karvedys Naamanas turėjo didelę…read more