3sakiniai

Svečiuose

Posted by in apmąstymas

Evangelija pagal Joną aprašo dvi situacijas, kai Jėzus lankėsi pas draugus: Mortą, Mariją ir Lozorių. Pirma jų įvyko draugystės pradžioje ir todėl Morta su jauduliu pirmiausia galvojo apie išorinę aplinką bei patarnavimą prie stalo – tuo pačiu Marija pasirinko kitą, garbingėsnį būdą priimti Dievo Sūnų savo namuose – paruoštoje sieloje. Antra situacija rodo Mortos subrendusį tikėjimą ne tik į brolio prisikelimą ir į Jėzų darantį stebuklus. Mortai buvo naturalu ir aišku, jog būtina tikėti Jėzumi teikiančiu gailestingumą ir išganimą.

Nekaltoji Širdis

Posted by in apmąstymas

Biblijos kalboje širdis – tai minčių, sprendimų ir motivų vieta. Marija kartą pasirinkusi vykdyti Dievo valią, kasdien iš naujo ir su nauju noru ieškojo paties Dievo aplinkoje, įvykiuose, išgirstuose žodžiuose. Viską saugojo ir apmąstydavo tyroje ir Nekaltojoje Širdyje. Koki yra mano širdis – ar joje gyvena Dievas, ar atpažįsta Jo balsą ir valią, ar bent ilgisi Gerojo Viešpaties?

Kas kiek daugiau

Posted by in apmąstymas

Pranašas Ozėjas savo knygoje aprašė Dievo meilę žmonijai palygindamas ją su meile, kokią tėvai rodo savo vaikui: Dievas nešioja ant rankų, glaudo prie veido, moko vaikščioti, myli kaip sūnų, sulaiko savo piktį ir teisingą norą naikinti. Vis tiek, Dievo meilė, nors labai panaši, yra kas kiek daugiau. Vaikinas ir mergina, kurie myli vienas kitą, labai nori būti kartu, esant atsiskyrę galvoja apie save ir planoja kuo greičiau susitikti, žiauriai ilgisi vienas kito. Dievo Meilė, nors labai panaši, yra kas kiek daugiau. Žmogus paskendęs reikale, kuri labai mėgsta, pamirša apie supanti…read more

Brolis – ne priešas

Posted by in apmąstymas

  Deja, į žmogaus prigimtį labai giliai įsiskverbė noras puikuotis, o troškimas valdyti kitus pasiekė tokį lygį, kad išdrįstama atimti gyvybę. Žudynės turi daug įvairiausių priežasčių, bet visos turi vieną bendrą – žmogus žmogų laiko priešu, kuriam „reikia“ atkeršyti, parodyti jo vietą, pamokyti, parodyti kas yra viršesnis… Kartais, o gal net dažniausiai, tas noras nužudyti fiziškai yra keičiamas į ilgą, su premeditacija suplanuotą, apgalvotą ir daug kartų kartojamą žudymą žodžiu, pažeminimu, garbės atėmimu, fronto kūrimu ir bendrininkų paieška, arba bent iš tolo, niekam nežinant, savo mintyse,  paniekinimu. Visą šią dvasios…read more

Vis tiek nieko nesikeičia

Posted by in apmąstymas

Išrinkus naują prezidentą ar pasikeitus vyriausybei, dažniausiai keičiasi ir politika, požiūris į visuomenę, kitaip yra tvarkomi užsienio politikos reikalai. Panašiai įmonės savininkui ar direktoriui pasikeitus, keičiasi ir strateginis verslo planas. Kitaip yra tikėjimo reikaluose – Jėzaus atėjimas neatnešė naujų taisyklų nei nepakeitė sąlygų amžinybei laimėti. Taip pat vėliau atsiųsta Šventoji Dvasia nieko nekeitė, nes ir Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas – Švenčiausioji Trejybė. Jokio žmogaus komentarai, paaiškinimai, bandymai iš naujo parašyti gyvenimo taisykles nepakeis Dievo įsakymų ar potvarkių. Norėdamas būti danguje ir bent šiek tiek tikro…read more

Karalienės titulo verta

Posted by in apmąstymas

Druska yra sūri, ir taip turi būti. Degančios žvakės liepsna apšviečia vietą aplinkoje. Karalienė Jadvyga, šventoji, kartu su savo vyru Jogaila, siekė santarvės tarp Lenkijos ir Lietuvos didikų bei taikos su Kryžiuočių Ordinu. Taip pat, kaip tikroji karalienė, gailėjosi visų tautiečių, ypač vargšų, ligonių ir neturtingųjų. Brangindama tikėjimą ir norėdama visiems duoti galimybę pažinti Dievą, tapo „Lietuvos krikšto Motina“. Skaitiniai 2 Kor 1, 18–22:  Ps 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135. † Mt 5, 13–16: 

Palaimintieji

Posted by in apmąstymas

Kadangi kelių į šventumą yra daug (nors visų šitų kelių tikslas yra tas pats – būti su Dievu), kiekvienas žmogus privalo išsirinkti sau tinkamą kelią, būtent jį vedantį į šventumą. Kažkas gali būti ramios širdies, kažkas kitas  – tyros širdies, arba rūpintis taika pasaulyje, o dar kitas gailestingumą rodyti darbais. Žinoma, siekiant vienos dorybės neįmanoma neigti būtinybės kitų ar net puoselėti ydas, todėl kad viena dorybė tampa vedančiąja ir patraukia žmogų kitų link. Taigi, kokia dorybė man tinka, kurią pasirenku, kuri taps mano pagrindiniu bruožu ir keliu į šventumą? Skaitiniai…read more

Imkite

Posted by in apmąstymas

Didžiausia Dievo svajonė! Imite, nedvejokite, netaupykite, visiems užteks. Kai baigiasi Jėzaus gyvenimas žemėje, Jis galvoja apie apaštalus ir apie mane, ir apie kiekvieną žmogų. Nori palikti kur kas daugiau negu suvenyras ar paprasta dovana. Dalyvaudamas šv. mišiose stebiuosi, kokį stebuklą Viešpats man paruošė ir į kokį slėpinį mane pakvietė! Verta susimastyti, ką gaunu, ką imu namo, kuo pamaitinu savo sielą. Jis nuolat kartoja: „Imkite!“ Skaitiniai: Iš 24, 3–8: Tai kraujas sandoros, kurią su jumis sudarė Viešpats Ps 116, 12–13. 15. 16bc. 17–18. P.: Išganymo taurę pakelsiu, Viešpaties vardą kartosiu. Žyd 9, 11–15: Kristaus kraujas nuvalys…read more

Pasitikėjimo riba

Posted by in apmąstymas

Argi Jėzus nemoka skaičiuoti? Juk turėtų pagirti tuos, kurie dovanojo daug, o ne vargšę našlę, kuri įmetė į aukų dėžutę vos du pinigėlius. O gal ši našlė kasdien įmesdavo po du pinigėlius ir per visus metus susirinko didesnė suma negu turtuolių vienkartinė metinė auka? O gal Jėzus visiškai nekreipia dėmesio į aukos materialinę vertę, bet nori mus išmokyti pasitikėjimo be ribų. Su tokiu pasitikėjimu tuokiasi jaunavedžiai  žadėdami mylėti vienas kitą „kai sveikata tvers ar ligos suims“, arba valstybės pareigūnas duoda priesaiką ginti ir dirbti tėvynės labui, o ne dėl savo naudos,…read more

Tik Dovydo Sūnus?

Posted by in apmąstymas

Visiškai lengva protu priimti, kad Tu, Viešpatie Jėzau, esi Dievas – Emanuelis, norintis būti arti mūsų, savo kūrinių. Taip pat įmanoma suvokti, kad Tu tapai žmogumi ir prasidėjai po Marijos Nekaltąja Širdimi, gimei ir augai, miegojai ir valgei, kaip mes visi. Bet neįsivaizduoju, kaip perprasti, jog Tu tuo pačiu esi Tobulas ir Vienintelis Dievas bei apribotas žmogus; jog esi didingas ir pilnas šlovės bei supranti mano menkumą ir gailiesi manęs, abejojančio; jog esi amžina Išmintis bei žygiuoji su manimi gyvenimo vingiais; jog esi šventas bei myli mane, nusidėjėlį; jog neturi…read more