3sakiniai

Gyvasis Dievas

Posted by in apmąstymas

Kaip žydai praeityje, taip ir mes šiandien klausiame savęs: kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną? Ir vis dar negalime paaiškinti Jo buvimo paslapties. Tačiau tikime ir liudijame tiesą, kad Kristus po duonos ir vyno pavidalais tikrai yra. Apmąstymą parašė br. Tomasz Pawlik OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Apd 9, 31–42)     Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.     Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pas šventuosius, gyvenančius…read more

Kaip?

Posted by in apmąstymas

„Kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną?” ir kaip galime nevalgyti Jo kūno, jei trokštame Jo artumo, Jo meilės? Kaip mes, priimdami Ostiją, galime tai daryti nesąmoningai, be ilgesnio Dievo garbinimo savyje? Kaip gali abejoti Jo troškimu būti šalia tavęs, kaip galima abejoti savo vertingumu, kai Dievas leidžia save virškinti kad tik būtų tavo dalimi (nenustodamas būti savimi)!? Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Penktadienis   Pirmasis skaitinys (Apd, 9, 1–20)   Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuvyko pas vyriausiąjį kunigą ir…read more

Filmas

Posted by in apmąstymas

Nors žemiškąjį gyvenimą lydi kančios, ligos ir nelaimės, daugelis svajoja apie nemirtingumą ir net norėtų, kad Dievas „išleistų mirtį ilgų atostogų”. Jei Dievas šią svajonę išpildytų, vis tiek kinematografija jos neatsisakytų, nes filme mirusieji tankiai krenta, tik geriečiai nemirtingi, kulkos jų nepasiekia, žaizdos – tik įbrėžimai, smūgis – neskaudžia. Tačiau Viešpats tikrąjį nemirtingumą paslėpė Baltoje Duonoje, kad nė vienas žmogus nesvajotų vaidinti nemirtingo gerojo vaikino filme, bet patirtų tikrąją amžinybę ir gyvenimo pilnatvę. Apmąstymo mintis – br. Michał Nowak OFM Conv.   III Velykų savaitė (ABC/KV) Ketvirtadienis Pirmasis skaitinys (Apd…read more

Pradžia

Posted by in apmąstymas

Steponas miršta ir yra palaidotas, tačiau jo mirtis tampa netikėtos atsivertimų bangos pradžia. Būtent taip auga pirmoji Bažnyčia, ir tai niekuo nesiskiria nuo tikrojo Bažnyčios augimo per amžius iki šių dienų. Net ir šiandien, jei savo gyvenime patirsite kokią nors daugiau ar mažiau pažodžiui suprantamą mirtį ir palaidojimą, neskubėkite to vertinti kaip nesėkmės, nes galbūt rytoj pamatysite, kad ši mirtis tapo pradžia didžių dalykų, kuriuos Dievas taip suplanavo padaryti jūsų išganymo istorijoje. Apmąstymą parašė br. Piotr K. OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Trečiadienis Pirmasis skaitinys (Apd 8, 1–8) Aną…read more

Jėgos Šaltinis

Posted by in apmąstymas

  Kaip dažnai vairuotojai susierzina ir žodžiu ar mintyse įvairiai apibūdina blogą kitų vairuotojų elgesį. Kaip dažnai mes sugebame apkaltinti ir teisti kitus žmones neturėdami jokių įrodymų ir remdamiesi tik spėjimais. O koks stiprus savo dvasia buvo šventasis Steponas, kuris nei nepyko ant kaltininkų, nei juos nekeikė, bet meldėsi už juos ir teisino juos prieš Dievą. Toks yra kupinas Dievo žmogaus, žmogaus, kuris priima Jį šventojoje Komunijoje ir Juo gyvena. III Velykų savaitė (ABC/KV) Antradienis   Pirmasis skaitinys (Apd 7, 51–8, 1)   Steponas kalbėjo liaudžiai, jos seniūnams ir Rašto…read more

Paieška

Posted by in apmąstymas

Daugybė žmonių ieškojo Jėzaus, nes jiems davė valgytiduonos iki soties. Fariziejai ieškojo net ne sąžiningo būdo apkaltinti diakoną Steponą, kad patenkintų savo žmogiškus troškimus. Ir aš šiandien: ar siekiu, kad būtų įvykdyta Dievo valia, ar tik įgyvendinu savo planus ir svajones?   III Velykų savaitė (ABC/KV) Pirmadienis   Pirmasis skaitinys (Apd 6, 8–15)   Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti…read more

Ateitis

Posted by in apmąstymas

Mes nežinome ateities ir nežinome, kas mūsų laukia net po minutės, todėl daugybė situacijų mus nustebina, o šis nežinojimas kartais kelia baimę ir nerimą. Tačiau ramybės, tikrumo ir džiaugsmo pilnatvę randame gyvajame Viešpatyje Jėzuje, juo labiau kad Jo išmintis ir meilė, kantrybė ir galia, visagalybė ir gailestingumas yra taip netikėti, kad pranoksta mūsų drąsiausias svajones, Dievas mus stebina, bet negąsdina.   II Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Apd 6, 1–7)     Mokinių skaičiui augant, kilo graikiškai kalbančiųjų nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieniniame aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika…read more

Dosnumas laukia

Posted by in apmąstymas

„Surinkite likusius, kad nieko neprarastumėte”. Jėzus duoda daug daugiau, nei reikia, Jis yra dosnus, tai galime prašyti be ribų, be didelių aiškinimų – su dideliu alkiu, su dideliais troškimais. Kartu Jis nepraleidžia nė trupinėlio, nepamiršta menkiausio malonės gabalėlio, o tai turėtų mus skatinti nuolat būti dėkingus ir gyvai kasdien bendradarbiauti su Jo dovanomis.

Ištikimybė

Posted by in apmąstymas

Daug kartų susitikę su prisikėlusiu Jėzumi ir gavę Šventąją Dvasią apaštalai galėjo drąsiai skelbti Evangeliją ir skatinti visus atsiversti – jų neišgąsdino net įkalinimas, grasinimai ar kūno bausmės – jie vis pradėdavo iš naujo viešai skelbti Gerosios Naujienos. Juk jie rėmėsi tikėjimu, kuris atėjo iš dangaus, iš Dievo, ir laukė iš Jo paramos ir atpildo, o ne iš pasaulio, valdžios ir žmonių pusės kažkokio įvertinimo bei pripažinimo. Mūsų gyvenime pasitaiko įvairių situacijų, kai turime liudyti savo tikėjimą į Dievą ir pasitikėjimą Dievu – svarbu, kad neišsižadėtume Dievo mylimų vertybių. II…read more

Išėjimas

Posted by in apmąstymas

Šiandienos skaitinyje iš Apaštalų darbų kalbama apie naktį, kai Viešpaties angelas atvėrė kalėjimo vartus, paleido apaštalus ir įsakė jiems skelbti žmonėms gyvybės žodį. Tie, kurie ką tik patyrė Dievo galią, išvedusią juos iš fizinės nelaisvės į laisvę, gali galingai skelbti žodį, turintį galią atverti mirties vartus ir suteikti prieigą prie naujo gyvenimo prisikėlusiame iš numirusių Jėzuje Kristuje. O į kokį išėjimą šis žodis kviečia jus ir mane šiandien? Apmastymą parašė br. Piotr OFM Conv. II Velykų savaitė (ABC/KV) Trečiadienis Pirmasis skaitinys (Apd 5, 17–26)     Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi…read more