3sakiniai

Dėkingumas

Posted by in apmąstymas

Žmogus patyręs gerumą ir pagalbą nori atsidėkoti kuo greičiausiai ir gražiausiai, taip kaip sugeba, kaip moka, kaip gali – ir ne svarbu kiek tai kainuoja, svarbu kad iš širdies ir be jokios vaidmainystės. Todėl ir Jėzaus išgydyta Apaštalo Petro uošvė norėjo atsidėkoti Viešpačiui už sveikatą paruošdama skanėstus ir, su džiaugsmu priėmus visus namuose, tarnaudama, o vakare pasidalindama su kaiminais (kaiminėmis) žinią apie patirtą stebuklą. Tas liudijimas paragino ir kitus ateiti pas Jėzų ir tikėtis pagalbos jų nelaimėse. Dėkoja tik tas, kuris patyrę gerumą ir įvertina davoną. Kaip dažnai sakau „AČIŪ”?…read more

Naujas mokslas

Posted by in apmąstymas

Chemikas, derindamas jam žinomas tinkamas medžiagas, sugeba padaryti įspūdį žmogui, visiškai nežinančiam elementų reakcijų; panašiai fizikas stebina mus eksperimentais taip, kad norisi jį vadinti garsu iliuzionistu. Lygiai taip pat ir žydai nustebo pamatę, kad Jėzus įsakinėja piktosioms dvasioms – jie manė, kad tai kažkoks naujas mokslas. Tačiau tokių „stebuklų” negalima išmokti, nes juos daro pats Viešpats Dievas, o mums reikia tikėjimo ir pasitikėjimo Juo. Piktasis niekada mums nepaklus, bet visada tik nuo mūsų priklauso, ar mes jam paklusime, ar atmesime jo pagundas. Ir, remiantis vien logiškiu mąstymu, geriau laikytis Dievo,…read more

Nieko naujo, bet vis tiek naujas

Posted by in apmąstymas

Viešpats pašaukė žvejus, kad taptų žmonių žvejais – ežeras pakeistas į platų pasaulį, virvini tinklai pakeisti į Dievo žodžių mokymą, valtis pakeista į Kristaus vadavaujamą Bažnyčią, pavojingi ir nepastovūs orai reiklavo įgudžių, o dabar reikia pasitikėti Šventosios Dvasios vedimu. Naujo gyvenimo pareigose apaštalai – žmonių žvejai, gali ir privalo pasinaudoti anksčiau įgytomis gabumais, išlavinomis talentais. Įdommu, nuo kuo ir kam pašaukė tave Jėzus sakydamas: „Eiki paskui Mane. Aš padarysiu tave …” I eilinė savaitė Pirmadienis Skaitiniai Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų Ps 97, 1. 2b. 6. 7c….read more

Gyvenimo planas

Posted by in apmąstymas

Šiandien liturgija kalba apie Viešpaties Tarną, kuris „atneš teisingumą”, tikrai atnės teisingumą”, „kurs teisingumą” (panaudotas čia hebraiškas žodžis (מִשְׁפָּט) reiškia ne tik tai, kas susiję su kodeksais, teismais, tribunolais, bet visų pirma tai, kas susiję su valdymu, tvarkymu. Taigi elgtis teisingai, pagal Įstatymą, reiškia elgtis „pagal planą, pagal sumanymą, kad būtų pasiektas tikslas”. – Taigi, šiandien galima paklausti: koks yra tavo planas, ar jo laikymasis priartins tave prie tikslo, ar šis planas yra trumpalaikis, ar ilgalaikis, ar Tėvas pažvelgęs iš dangaus į tavo planus, į tavo gyvenimo idėjas, gali drąsiai…read more

Atsiverskite!

Posted by in apmąstymas

Argi neturėtume išgirsti tokio padrąsinimo gavėnios laikotarpiu, kai visų pirma apmąstome Jėzaus kančią ir mirtį, kai patys atgailaujame už savo nuodėmes ir uoliai kovojame su savo silpnybėmis? Dabartinis Kalėdų laikotarpis yra kupinas džiaugsmo ir vilties, nes Viešpats, Dievo Sūnus, jau yra tarp mūsų, mūsų akyse mirga spalvotos lemputės, o mes visą laiką matome jaukią prakartėlę ir girdime džiaugsmingą angelų giedojimą….. Būtent dabar yra labai tinkamas metas atsiversti nuo visko, kas pasaulietiška, nuodėminga ir priešinga Dievo valiai, kad galėtume išeiti pasitikti ateinančio Gelbėtojo ir nepražiopsoti Jo atėjimo.   Sausio 7 d….read more

Įženk!

Posted by in apmąstymas

Išminčiai „įžengę į namus, pamatė Kūdikį su jo motina Marija”. „Įžengti į namus” reiškia lyg suvokti apreikštųjų slėpinių gilumą ir svarbą ir taip tikėjimu atsiverti Bažnyčios perduodamoms tiesoms; būti „namuose” reiškia tarsi paliesti šias tiesas tikėjimo akimis; būti už jų ribų reiškia neturėti galimybės patyrti gyvenimo pilnatvės ir tikrovės. Taigi kaip, įžengsi? Apmąstymo gairės – br. Piotr OFM Conv. Sausio 6 d. KRISTAUS APSIREIŠKIMAS IŠKILMĖ Skaitiniai Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito Ps 72, 1–2. 7–8. 10–11. 12–13. P.: Visos tautos tau, Viešpatie, pagarbą rodys. Ef 3, 2–3a. 5–6: Dabar atskleista, kad…read more

Ateik ir pamatysi

Posted by in apmąstymas

Vienų pašaukimo rekolekcijų metu, kai jau ruošiausi stoti į ordiną, kartu su kitiais dalyviai buvome atsakingi už šv. Mišių paruošimą. Viskas buvo labai kruopščiai paruošta, be to, buvome kupini džiaugsmo ir abipusio draugiškumo. Į šv. Mišias atėjo ir daug vietos gyventojų, o tarp jų, dėl smalsumo, atėjo jauna mergina, kurios šeima priklausė Jehovos liudytojams; ji pati dar niekada nebuvo buvusi katalikų pamaldose. Stebėdama liturgiją jį patyrė tokį šoką, kad pabaigoje turėjo išeiti, nes negalėjo suvaldyti verksmo – vėliau ji mums pasakojo, kad jos tėvai labai nekenčia katalikų ir pasakojo jai…read more

Ko ieškote?

Posted by in apmąstymas

Apsireiškusiame Jėzuje Kristuje galime atpažinti Dievo Avinėlį, kuris naikina visas pasaulio nuodėmes, arba kviečiantį pas save gerąjį Viešpatį, kuris neturi jokių paslėptų planų, ir jei mes ko nors apie Jį nežinome, tai tik dėl savo uždarų širdžių, arba Mokytoją, kuris išmintingai ir kantriai moko ir aiškina, arba Mesiją, kuris vykdo žmonių atpirkimo planą, arba Tą, kuris staigiai pakeičia gyvenimą į gerąją pusę, suteikdamas jam prasmę ir tikslą. Kokio Jėzaus aš ieškau? Ko tikiuosi iš Jo ir ko esu pasirengęs atsisakyti, kad Jis būtų mano Viešpats ir Karalius? SAUSIO 4 D….read more

Jėzus

Posted by in apmąstymas

Kai vienoje Pietų Amerikos šalyje prasidėjo riaušės, ten misijose dirbantys broliai sakė, kad jie nieko nebijo, nes jų vienuolyne yra Jėzus. Tai buvo vardas vieno brolio, kilusio iš tos šalies. (Jėzaus vardas yra populiaru ispanų kultūroje). Tačiau jau tada pradėjau svarstyti, kiek ramybės ir drąsos žmogus turi savo širdyje, kiek sunkumų jis gali ištverti, kiek daug gali paaukoti, jei tik savo širdyje turi Jėzų, Dievo Sūnų, visatos Viešpatį. Iki šiol šios ribos nebuvau pasiekęs. * Šiandien pranciškonų šeimos nariai mini Švč. Jėzaus vardo dieną.   SAUSIO 3 D.  Skaitiniai Flp…read more

Šventoji Šeima

Posted by in apmąstymas

Dievas taip norėjo būti panašus į mus ir eiti per gyvenimą, kad pradėjo gyvenimą kaip ir kiekvienas iš mūsų – šeimoje, kurioje yra ir mama, ir tėtis, kurioje yra meilė ir abipusis rūpestis, kurioje kiekvienas gali tikėtis kito pagalbos, kurioje kiekvienas atlieka savo pareigas visu šimtu procentų, kurioje kiekvienas pasitiki kitais nariais net tada, kai ko nors nesupranta. Be to, Dievo Sūnus, Amžinasis ir Išmintingasis Dievas, pasidavė žmogiškajam auklėjimui, švietimui ir mokymuisi, parodydamas didelį nuolankumą. Taip Jis parodė mums teisingą kelią į šventumą ir dangų, kad neklystume ir nepasiduotume susidūrę…read more

0