3sakiniai

Tikintieji neįtikėjo

Posted by in apmąstymas

Nors Apaštalų Darbuose apie tai nėra nė žodžio, Kristaus mokiniai tikriausiai meldėsi, kad būtų išspręsta situacija su siautėjančiu Sauliumi (plg. Apd 4, 24-31), kuris kėlė paniką širdyse (Apd 9, 1), persekiojo Bažnyčią (Apd 9, 4), balsavo už mirties bausmę krikščionims (Apd 26, 10) ir troško juos nužudyti (Apd 9, 1), sekė juos ir įmetė į kalėjimą (Apd 9, 2). Ir vis dėlto, kai Saulius sutinka Jėzų ir nuoširdžiai atgailauja, tikintieji Jėzumi nepatikėjo pasikeitimu – siaubas, kurį jų širdyse pasėjo ankstesni Sauliaus veiksmai (Apd 9, 1), pasirodė esąs stipresnis. Taigi, ne…read more

Jo pakaks

Posted by in apmąstymas

Žmogus, kuris sutiko gyvąjį Dievą, tas visada bus su Juo, nes niekas negali jo nuo Jo atplėšti. Tada visi troškimai nustos būti svarbūs, nes žmogaus širdį pripildys malonumas ir meilė. Dievas yra išsipildymas. Dievas yra viskas. Apmąstymą parašė br. Tomasz Pawlik OFM Conv.   IV Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis   Pirmasis skaitinys (Apd 13, 44–52)   Šeštadienį kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias, žydus apėmė pavydas ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis,…read more

Šviesa tamsoje

Posted by in apmąstymas

Einant naktį tamsoje lengva suklaidinti kelią ir nepastebėti pavojų, lengva nukristi ir susižeisti, daugelis daiktų atrodo visiškai kitaip nei šviesoje, o net menkiausi šnarantys garsai atrodo grėsmingi. Mažiausias šviesos spindulėlis pakeičia visą tikrovės suvokimą ir mūsų požiūrį, nes jis padeda viską pažinti iš tikrųjų. Jėzus yra šviesa, apšviečianti mūsų sielų tamsą ir taip leidžianti atpažinti ir įvardyti blogį kaip blogį, o gėrį kaip gėrį – tikėkimės, kad niekas nenusigręš nuo šios Šviesos, ieškodamas kompromisų, kurie užgožtų skirtumą tarp gėrio ir blogio, dorybės ir ydos, atsakomybės ir hedonistinio ar savanaudiško malonumo,…read more

Gyvasis Dievas

Posted by in apmąstymas

Kaip žydai praeityje, taip ir mes šiandien klausiame savęs: kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną? Ir vis dar negalime paaiškinti Jo buvimo paslapties. Tačiau tikime ir liudijame tiesą, kad Kristus po duonos ir vyno pavidalais tikrai yra. Apmąstymą parašė br. Tomasz Pawlik OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Apd 9, 31–42)     Bažnyčia visoje Judėjoje, Galilėjoje ir Samarijoje džiaugėsi ramybe. Ji tvarkėsi ir veikė su Viešpaties baime ir vis augo, Šventosios Dvasios globojama.     Petras, keliaudamas po visą šalį, apsilankė pas šventuosius, gyvenančius…read more

Kaip?

Posted by in apmąstymas

„Kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną?” ir kaip galime nevalgyti Jo kūno, jei trokštame Jo artumo, Jo meilės? Kaip mes, priimdami Ostiją, galime tai daryti nesąmoningai, be ilgesnio Dievo garbinimo savyje? Kaip gali abejoti Jo troškimu būti šalia tavęs, kaip galima abejoti savo vertingumu, kai Dievas leidžia save virškinti kad tik būtų tavo dalimi (nenustodamas būti savimi)!? Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Penktadienis   Pirmasis skaitinys (Apd, 9, 1–20)   Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuvyko pas vyriausiąjį kunigą ir…read more

Filmas

Posted by in apmąstymas

Nors žemiškąjį gyvenimą lydi kančios, ligos ir nelaimės, daugelis svajoja apie nemirtingumą ir net norėtų, kad Dievas „išleistų mirtį ilgų atostogų”. Jei Dievas šią svajonę išpildytų, vis tiek kinematografija jos neatsisakytų, nes filme mirusieji tankiai krenta, tik geriečiai nemirtingi, kulkos jų nepasiekia, žaizdos – tik įbrėžimai, smūgis – neskaudžia. Tačiau Viešpats tikrąjį nemirtingumą paslėpė Baltoje Duonoje, kad nė vienas žmogus nesvajotų vaidinti nemirtingo gerojo vaikino filme, bet patirtų tikrąją amžinybę ir gyvenimo pilnatvę. Apmąstymo mintis – br. Michał Nowak OFM Conv.   III Velykų savaitė (ABC/KV) Ketvirtadienis Pirmasis skaitinys (Apd…read more

Pradžia

Posted by in apmąstymas

Steponas miršta ir yra palaidotas, tačiau jo mirtis tampa netikėtos atsivertimų bangos pradžia. Būtent taip auga pirmoji Bažnyčia, ir tai niekuo nesiskiria nuo tikrojo Bažnyčios augimo per amžius iki šių dienų. Net ir šiandien, jei savo gyvenime patirsite kokią nors daugiau ar mažiau pažodžiui suprantamą mirtį ir palaidojimą, neskubėkite to vertinti kaip nesėkmės, nes galbūt rytoj pamatysite, kad ši mirtis tapo pradžia didžių dalykų, kuriuos Dievas taip suplanavo padaryti jūsų išganymo istorijoje. Apmąstymą parašė br. Piotr K. OFM Conv. III Velykų savaitė (ABC/KV) Trečiadienis Pirmasis skaitinys (Apd 8, 1–8) Aną…read more

Jėgos Šaltinis

Posted by in apmąstymas

  Kaip dažnai vairuotojai susierzina ir žodžiu ar mintyse įvairiai apibūdina blogą kitų vairuotojų elgesį. Kaip dažnai mes sugebame apkaltinti ir teisti kitus žmones neturėdami jokių įrodymų ir remdamiesi tik spėjimais. O koks stiprus savo dvasia buvo šventasis Steponas, kuris nei nepyko ant kaltininkų, nei juos nekeikė, bet meldėsi už juos ir teisino juos prieš Dievą. Toks yra kupinas Dievo žmogaus, žmogaus, kuris priima Jį šventojoje Komunijoje ir Juo gyvena. III Velykų savaitė (ABC/KV) Antradienis   Pirmasis skaitinys (Apd 7, 51–8, 1)   Steponas kalbėjo liaudžiai, jos seniūnams ir Rašto…read more

Paieška

Posted by in apmąstymas

Daugybė žmonių ieškojo Jėzaus, nes jiems davė valgytiduonos iki soties. Fariziejai ieškojo net ne sąžiningo būdo apkaltinti diakoną Steponą, kad patenkintų savo žmogiškus troškimus. Ir aš šiandien: ar siekiu, kad būtų įvykdyta Dievo valia, ar tik įgyvendinu savo planus ir svajones?   III Velykų savaitė (ABC/KV) Pirmadienis   Pirmasis skaitinys (Apd 6, 8–15)   Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklų ir ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti…read more

Ateitis

Posted by in apmąstymas

Mes nežinome ateities ir nežinome, kas mūsų laukia net po minutės, todėl daugybė situacijų mus nustebina, o šis nežinojimas kartais kelia baimę ir nerimą. Tačiau ramybės, tikrumo ir džiaugsmo pilnatvę randame gyvajame Viešpatyje Jėzuje, juo labiau kad Jo išmintis ir meilė, kantrybė ir galia, visagalybė ir gailestingumas yra taip netikėti, kad pranoksta mūsų drąsiausias svajones, Dievas mus stebina, bet negąsdina.   II Velykų savaitė (ABC/KV) Šeštadienis Pirmasis skaitinys (Apd 6, 1–7)     Mokinių skaičiui augant, kilo graikiškai kalbančiųjų nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieniniame aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet Dvylika…read more