3sakiniai

Nieko neimkite kelionei…

Posted by in apmąstymas

Jokio daikto reikalingo kelionei, jokio dokumento ar rekomendacijos teikiančių bent mažiausią saugumą ir pasitikėjimą, nei jokio prietaiso, kuris padėtų ar palengvintų Gerosios Naujienos skelbimą. Jėzaus išsiųsti Apaštalai yra aprūpinti Dievo Žodžiu, kuri patys pažino, entuzjastiškai priėmė ir kuriuo gyvena, apginkluoti galia išlaisvinčia žmonės iš piktųjų dvasių pančių bei jėga gydyti ligonius – nieko savo, vien dovanos iš dangaus. Apaštalai pilni tikėjimo ir pasiryžę pasiaukoti dėl žmonių išganymo iškeliavo vykdyti Dievo pasiuntinybę; ir taip daro iki šiol jų mokyniai. Skaityniai: Ezd 9, 5–9:  Tob 13, 2. 4abc. 7–8. † Lk 9,…read more

Vienuolika vartininkų arba išganinga tuštybė

Posted by in apmąstymas

” Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mąstą”, šaukia šiandien šv. Paulius, primindamas, jog niekas mūsų neturi visų malonių ir gabumų, tačiau tikrai gavo iš Viešpaties tam tikrą dovaną, dėl kurios jo gyvenimas yra prasmingas ir vertingas. Kas žino, ar viena brangiausių Jėzaus man duotų dovanų yra mano trūkumai, netobulybės ir bejėgiškumas – jų dėka man reikia tavęs; mano tuštybė tai erdvė, kuria užpildyti gali malonė, kurią tu gavei iš Dievo. Būtina sąlyga tai mano nuolankus pripažinimas, kad tokia yra mano padėtis ir neapgaudynėsiu, kad pats viska galiu, sugebu,…read more

Gerumu už blogį, be išimčių

Posted by in apmąstymas

Nors priešas yra priešingas man ir nuolat meta kliūtis man po kojom ir net panaudoja jėga, kad man nepasisekti ką nors gero padaryti, Meilė neleidžia man atsakyti tuo pačiu ir keršyti bei liepia padėti jam. Nedraugiško žmogaus nenorą, net nutylėtą ir paslėptą jo mintyse, galima pastebėti žvilgsnyje ir ant iškraipyto veido, bet Meilė įpareiguoja mane su šypsena ir iš geros širdies ištartu mandagiu žodžiu bendrauti su juo.  Skraudikas ir niekintojas ieško bendrininkų pasakojant apie mane netiesą ir sugalvotas niekšybes, tačiau Meilė skatina už jį melstis ir jam prašyti Dievo palaimos…read more

Su gimtadieniu, Marija!

Posted by in apmąstymas

Marijos gimimas tai vienas, Dievo suplanoto žmonijos išganimo, etapų. Kai brėkštant daikai atgauna formas ir kiek vėliau spalvas, taip žmonės išvydę Nekaltąją, atsisūka nuo nuodėmių, jų širdyse atsiranda vilties ir ramybės, o Dievo malone jau veda juos į išganymo pilnatvę. Kai ne tik Lietuvą, bet visą Europą, apėmė įvairiausių protestantų erezjos, Marija sužibėjo Šiluvoje ir vekdama skatino gerbti Jos Sūnų, kaip tai darė anksčiau*. Ar Marija kartais ir šiandien neverkia? *„Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. https://siluva.lt/marijos-apsireiskimas/

Svečiuose

Posted by in apmąstymas

Evangelija pagal Joną aprašo dvi situacijas, kai Jėzus lankėsi pas draugus: Mortą, Mariją ir Lozorių. Pirma jų įvyko draugystės pradžioje ir todėl Morta su jauduliu pirmiausia galvojo apie išorinę aplinką bei patarnavimą prie stalo – tuo pačiu Marija pasirinko kitą, garbingėsnį būdą priimti Dievo Sūnų savo namuose – paruoštoje sieloje. Antra situacija rodo Mortos subrendusį tikėjimą ne tik į brolio prisikelimą ir į Jėzų darantį stebuklus. Mortai buvo naturalu ir aišku, jog būtina tikėti Jėzumi teikiančiu gailestingumą ir išganimą.

Nekaltoji Širdis

Posted by in apmąstymas

Biblijos kalboje širdis – tai minčių, sprendimų ir motivų vieta. Marija kartą pasirinkusi vykdyti Dievo valią, kasdien iš naujo ir su nauju noru ieškojo paties Dievo aplinkoje, įvykiuose, išgirstuose žodžiuose. Viską saugojo ir apmąstydavo tyroje ir Nekaltojoje Širdyje. Koki yra mano širdis – ar joje gyvena Dievas, ar atpažįsta Jo balsą ir valią, ar bent ilgisi Gerojo Viešpaties?

Kas kiek daugiau

Posted by in apmąstymas

Pranašas Ozėjas savo knygoje aprašė Dievo meilę žmonijai palygindamas ją su meile, kokią tėvai rodo savo vaikui: Dievas nešioja ant rankų, glaudo prie veido, moko vaikščioti, myli kaip sūnų, sulaiko savo piktį ir teisingą norą naikinti. Vis tiek, Dievo meilė, nors labai panaši, yra kas kiek daugiau. Vaikinas ir mergina, kurie myli vienas kitą, labai nori būti kartu, esant atsiskyrę galvoja apie save ir planoja kuo greičiau susitikti, žiauriai ilgisi vienas kito. Dievo Meilė, nors labai panaši, yra kas kiek daugiau. Žmogus paskendęs reikale, kuri labai mėgsta, pamirša apie supanti…read more

Brolis – ne priešas

Posted by in apmąstymas

  Deja, į žmogaus prigimtį labai giliai įsiskverbė noras puikuotis, o troškimas valdyti kitus pasiekė tokį lygį, kad išdrįstama atimti gyvybę. Žudynės turi daug įvairiausių priežasčių, bet visos turi vieną bendrą – žmogus žmogų laiko priešu, kuriam „reikia“ atkeršyti, parodyti jo vietą, pamokyti, parodyti kas yra viršesnis… Kartais, o gal net dažniausiai, tas noras nužudyti fiziškai yra keičiamas į ilgą, su premeditacija suplanuotą, apgalvotą ir daug kartų kartojamą žudymą žodžiu, pažeminimu, garbės atėmimu, fronto kūrimu ir bendrininkų paieška, arba bent iš tolo, niekam nežinant, savo mintyse,  paniekinimu. Visą šią dvasios…read more

Vis tiek nieko nesikeičia

Posted by in apmąstymas

Išrinkus naują prezidentą ar pasikeitus vyriausybei, dažniausiai keičiasi ir politika, požiūris į visuomenę, kitaip yra tvarkomi užsienio politikos reikalai. Panašiai įmonės savininkui ar direktoriui pasikeitus, keičiasi ir strateginis verslo planas. Kitaip yra tikėjimo reikaluose – Jėzaus atėjimas neatnešė naujų taisyklų nei nepakeitė sąlygų amžinybei laimėti. Taip pat vėliau atsiųsta Šventoji Dvasia nieko nekeitė, nes ir Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia yra vienas Dievas – Švenčiausioji Trejybė. Jokio žmogaus komentarai, paaiškinimai, bandymai iš naujo parašyti gyvenimo taisykles nepakeis Dievo įsakymų ar potvarkių. Norėdamas būti danguje ir bent šiek tiek tikro…read more

Karalienės titulo verta

Posted by in apmąstymas

Druska yra sūri, ir taip turi būti. Degančios žvakės liepsna apšviečia vietą aplinkoje. Karalienė Jadvyga, šventoji, kartu su savo vyru Jogaila, siekė santarvės tarp Lenkijos ir Lietuvos didikų bei taikos su Kryžiuočių Ordinu. Taip pat, kaip tikroji karalienė, gailėjosi visų tautiečių, ypač vargšų, ligonių ir neturtingųjų. Brangindama tikėjimą ir norėdama visiems duoti galimybę pažinti Dievą, tapo „Lietuvos krikšto Motina“. Skaitiniai 2 Kor 1, 18–22:  Ps 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135. † Mt 5, 13–16: