skelbkit

Posted by in apmąstymas

Labai sklandžiai Jėzus sujungia pamokslavimą ir išgydymą misijų įsakyme apaštalams. Atrodo, kad pamokslauti yra gana paprastas dalykas, juk Bažnyčioje yra labai paplitęs ir nepriklausomai nuo vietos ir laiko, Bažnyčia pamokslauja praktiškai nuolat. Dvasinis išgydymas, pavyzdžiui, per išpažintį, vyksta, tačiau Jėzus kalba apie išgydymus, išlaisvinimus ir prisikėlimus, kurie yra labai nepaprasti, nes ir Jo Paties buvimas yra nepaprastas, tarsi Viešpats norėtų pasakyti: imkite mane į savo pamokslavimą, ir aš veiksiu -neimkite to, kas net būtina, imkite Mane! Aš noriu būti jūsų žodžiuose, gestuose ir paliesiu skaudančius, sergančius ir mirusius.
Juk pats Viešpats sakė: be manęs jūs nieko negalite padaryti.

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.

Birželio 11 d.
Šv. apaštalas Barnabas (M)


Pirmasis skaitinys (Apd 11, 21–26; 13, 1–3)

   Gausus žmonių skaičius įtikėjo ir atsivertė į Viešpatį. Žinia apie juos pasiekė Jeruzalės bažnyčios ausis, ir ji išsiuntė Barnabą į Antiochiją. Atvykęs ir pamatęs Dievo malonę, jis apsidžiaugė ir ragino visus likti ištikimus Viešpačiui savo širdies nusistatymu. Mat jis buvo geras vyras, kupinas Šventosios Dvasios ir tikėjimo. Ir Viešpačiui prisidėjo nemažas būrys.
Barnabas dar nukeliavo į Tarsą ieškoti Sauliaus. Radęs atsivedė jį Antiochijon. Jiedu abu ištisus metus darbavosi Bažnyčioje ir išmokė gausų būrį. Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“.
Antiochijos Bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų: Barnabas, Simonas, pravarde Juodasis, Lucijus Kirėnietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius.
Kartą, kai jie laikė pamaldas Viešpaties garbei ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Paskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau“. Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1–6)

P. Viešpaties teisingumas šviečia pagonims.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.Savo išganymą Viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

Viešpačiui skambinkit arfom,
giedokit, pritariant kankliams.
Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
Valdovą Viešpatį girkit audringai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 28, 19a. 20b)

P.  Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, – sako Viešpats.
Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 10, 7–13)

   Jėzus pasakė savo apaštalams:
„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!
Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšuose; nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio. Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susiieškokite patikimą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite.
Įeidami į namus, pasveikinkite juos. Ir jeigu namai bus verti, teateinie po jų stogu jūsų ramybė. O jeigu nebus verti – jūsų ramybė tesugrįžta jums“.