Kas ir ką laimėjo?

Posted by in apmąstymas

Jėzus su entuziazmu perplaukė ežerą ir norėjo skelbti Gerąją Naujieną Gadaros krašto gyventojams. Net išlaisvino apsėstuosius, kad visi pažintų Jį esant Mylintis ir Visagalis Dievas. Bet anie žmonės net neleido Jam įeiti į jų miestą. Atrodo, Jėzus pralaimėjo. Iš tikrųjų nelaimę patyrė gadariečiai, nes atsižadėdami Viešpaties būvimo jų tarpe prarado galimybę džiaugtis visokiomis Dievo malonėmis – liko jiems tik kiaulės, kurios ir taip jau buvo nuskendusios ežere. Kas vaikosi materialinių turtų ir pasaulio lobių pamiršdamas ar atsisakydamas dvasinių ir amžinųjų, neturi nei šitų nei anų.