Dievui vis tiek maža

Posted by in apmąstymas

Kaip stipriai Dievas yra užsidegęs pranešti kiekvienam žmogui apie savo beribį gailestingumą ir neišsekančią meilę – ne tik pats tapo žmogumi, kad galėtų savo lupomis viską papasakoti, ne tik pasirinko dvyliką apaštalų, kad eitų ir skelbtų Evangeliją, dar pasirenka septiniasdešint du mokinius, kad kuo greičiau visus žmones pasiektų Jo žinią. Taip pat savo tarnams duoda aiškus nurodymus ką ir kaip turi skelbti netikintiems ir tikintiems.
Žinodami, jog Dievo Žodis yra gyvas ir visada aktualus, privalome suprasti, kad ir šiandien Viešpats šaukia ir į savo tarnų eiles (kunigus, vienuolius, misijonierius, kurie visiškai Jam paaukos savo gyvenimą) ir į savo liudytojų gretas (pasauliečius, kurie savo krikšto įgalioti kasdieniniais darbais ir žodžiais skelbs Dievo malonę visame pasaulyje.