Dievo palaimintas žmogus

Posted by in apmąstymas

Viena moteris iš minios giria Mariją, matydama, kad jos sūnus kalba išmintingai, daro gera ir yra jautrus žmonių nelaimėms. Žmogus dažnai žiūri į kilmę, svarbą visuomenėje, paveldėtus gebėjimus ir savybes, o Viešpats Dievas pirmiausia žiūri į kiekvieno žmogaus asmeninius sprendimus, veiksmus ir motyvus, į tai, ar jis atpažįsta Dievo valią ir ją vykdo. Marija tai darė ir tebedaro, todėl palaiminta ją vadina visos kartos bei ji labai gerbiama Dievo akyse.

Marija, mokyk mus ieškoti palaimos Dievo akyse!

Skaitiniai

Gal 3, 22–29: 

Ps 105, 2–3. 4–5. 6–7.

† Lk 11, 27–28: 

XXVII eilinė savaitė
Šeštadienis
 


Pirmasis skaitinys (Gal 3, 22–29)

    Broliai!
Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tikėjimo į Jėzų Kristų tektų tiems, kurie tiki.
Prieš ateinant tikėjimui, mes buvome įstatymo galia įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimo. Tuo būdu įstatymas auklėjo mus Kristui priimti, kad mes būtume tikėjimu nuteisinti. Tikėjimui atėjus, mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi esate Dievo vaikai, tikėdami Jėzų Kristų.
Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje! O jeigu jūs priklausote Kristui, tai esate taipogi Abraomo palikuonys ir pažado paveldėtojai.

Atliepiamoji psalmė (Ps 104, 2–7)

P.  Amžiams atmena Viešpats sandorą savo.

Jūs jam giedokit ir grokit,
garsinkit jo stebuklingą veikimą.
Jums leista šventu jo vardu vis didžiuotis.
Lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. –

P.

Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę,
jo veidą išvysti vis trokškit.
Vis atsiminkit jo nuostabius darbus,
jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. – P.

Jūs, jo tarnai, Abraomo ainija,
jūs, jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai!
Dievas mums yra patsai Viešpats,
visą pasaulį valdo galingasis žodis. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 11, 28)

P.  Aleliuja. – Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 27–28)

    Jėzui bekalbant, viena moteris iš minios garsiai sušuko: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!“
O jis atsiliepė: „Dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“.