Dar daugiau

Posted by in apmąstymas

Daugybė dalykų, įvykių ir žmonių gali mus nustebinti savo unikalumu; kai kurie iš jų yra geri ir veda į gėrį, padeda mums augti, tobulėti (pvz. draugystė, knygų skaitymas, kelionės, žvejyba, žinių įgijimas…), o kai kurie, priešingai, trukdo mums augti ir mus pavergia (pvz. stimuliatoriai, gyvenimas nuo linksmybių iki pramogos, laisvė be jokios atsakomybės, plano įgyvendinimo siekimas, net už žmogiškojo veidą praradimo kainą…). Tačiau siela, gyvenimo ir egzistencijos pagrindas, labiausiai trokšta paties Dievo, egzistencijos šaltinio ir prasmės. Jis nieko neskatinamas davė mums gyvybę, palaiko mus visą laiką ir pažadėjo visą amžinybę. Jis yra tas, kuris yra aukščiau visko ir viską, įskaitant ir save, atiduoda mums.

 

Foto: Bogdan Wroński OFM Conv.

Skaitiniai E2 (402)

Gal 4, 22–24. 26–27. 31 – 5, 1: 

Ps 113, 1–2. 3–4. 5–7.

† Lk 11, 29–32: 

XXVIII eilinė savaitė
Pirmadienis
 

Pirmasis skaitinys (Gal 4, 22–24. 26–27. 31–5, 1)

    Broliai!
Parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus: vieną iš vergės, o kitą iš laisvosios. Bet vergės sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios – pagal pažadą.
Tai pasakyta perkeltine prasme: tiedvi moterys – tai dvi Sandoros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta, gimdanti vergystei: ją reiškia Hagara. Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir yra mūsų motina, nes parašyta: „Pralinksmėk, nevaisingoji, kuri negimdei! Šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų! Nes apleistoji turi daug vaikų, daugiau, negu turinčioji vyrą“.
Štai kodėl, broliai, mes nesame vergės vaikai, bet laisvosios. Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!

Atliepiamoji psalmė (Ps 112, 1–7)

P.  Šlovė Viešpaties vardui per amžius!

Dievo tarnai, giedokit,
garbinkit Viešpaties vardą!
Šlovė Viešpaties vardui
dabar ir per amžius! – P.

Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio
tebus šlovinamas Viešpaties vardas.
Aukštai virš tautų yra Viešpats,
garbė jo aukštesnė už dangų. – P.

Kas toks, kaip mūsų Viešpats Dievas?
Jis aukštybėj gyvena,
iš ten žvelgia žemyn į dangų ir žemę.
Jis kelia nuo žemės beturtį, iš purvo elgetą traukia. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 94, 8)

P.  Aleliuja. – O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 29–32)

    Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau, negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau, negu Jona“.