Viskas prasideda nuo tikėjimo…

Posted by in apmąstymas

…, kuris, net toks mažas, kaip garstyčios grūdelis, turi didžiulę galią padaryti neįmanomus dalykus įmanomus, bet ne „minties galia”, kažkokia telepatija ar telekineze, o išmintingu pasirinkimu ir atkaklumu siekiant gėrio, t.y. tvirtumu. Autentiškas tikėjimas auga link vilties, kuri taip laukia pažadėtųjų dovanų, kad įveikia visus sunkumus, atleidžia visas skriaudas ir gali liudyti šiuos pažadus, nors pati jų niekada nematė. Toliau tokia viltis išauga į meilę, kuri nuodėmę laiko tokia bjauri, kad nenori nei pati jos daryti, nei pritarti kitų nuodėmei.

 

Skaitiniai

 

XXXII eilinė savaitė
Pirmadienis

 

Pirmasis skaitinys (Tit 1, 1–9)

    Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valią, – Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Išganytojo Kristaus Jėzaus!
Aš todėl palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum atskiriems miestams vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų: jei kas yra be priekaištų, vieną kartą vedęs, turįs tikinčius vaikus, kurie nekaltinami palaidu gyvenimu ar neklusnumu.
Juk vyskupas, kaip Dievo reikalų šeimininkas, turi būti nepeiktinas: ne savavaliautojas, ne pikčiurna, ne girtuoklis, ne kivirčius, ne gobšuolis, bet svetingas, trokštantis gero, santūrus, teisingas, šventas, susitvardąs, tvirtai besilaikantis tikrojo mokymo, kad, dėstydamas sveiką mokslą, sugebėtų ir paraginti, ir atremti priešginas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 23, 1–6)

P.  Teisieji žmonės išsiilgę tavo, Viešpatie, veido.

Viešpaties žemė – ir kas tik ant žemės,
visas pasaulis ir kas jame gyva.
Juk tai jis jį virš jūrų pastatė,
virš upių tvirtą sukūrė. – P.Kas įžengs į Viešpaties būstą?
kas drįs jo šventykloj pabūti?
Žmogus, kurio rankos nekaltos,
kuris turi sąžinę gryną,
be reikalo nemini Viešpaties vardo. – P.

Viešpats šitokį laimins,
gelbėtojas Dievas atlygins.
Šitokie žmonės – tikri jo gerbėjai,
jie išsiilgę Viešpaties veido. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Fil 2, 15–16)

P.  Aleliuja. – Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje. Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 17, 1–6)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.
Taigi sergėkitės! Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir, jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septynis kart kreiptųsi į tave, sakydamas: ‘Gailiuosi’, – atleisk jam“.
Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“.
O Viešpats atsakė: „Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui: ‘Išsirauk ir pasisodink jūroje’, – tai jis jūsų paklausytų“.