Prie durų

Posted by in apmąstymas

Sardai – garsaus turtingo karaliaus Krezo miestas, visiškai sugriautas XV a., šiandien išlikę tik griuvėsiai. Jonas, norėdamas apibūdinti krikščionių bendruomenės situaciją, vartoja įdomią formą: „tu esi gyvas” ir „tu esi lavonas”. Tam tikras gyvųjų ir gerųjų bei mirusiųjų ir blogųjų pasidalijimas ir ryšys. Viltis išeiti iš šio dualizmo yra kvietimas grįžti prie to, ką jie jau gavo ir išgirdo. Laodikėja – turtingų vilnos prekeivių miestas, apleistas po V a. įvykusio žemės drebėjimo. Bažnyčios bendruomenė susidūrė su drungnumo problema. Materialinė gerovė tikinčiuosius įtikino pakankamumo ir pasitenkinimo jausmu, o tikrasis tikėjimo lobis liko užmirštas. Manau, kad kiekvienas iš mūsų yra susidūręs su vidiniu dualizmu ar drungnumu, o Jėzus stovi prie mano širdies durų, šaukia ir beldžiasi: atidaryk, įleisk mane, ir viskas bus gerai.

 

Apmąstymą parašė br. Michał Sabatowski OFM Conv.

Skaitiniai

 

XXXIII eilinė savaitė
Antradienis

 


Pirmasis skaitinys (Apr 3, 1–6. 14–22)

    Aš, Jonas, girdėjau man bylojantį Viešpatį:
„Sardų bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris laiko septynias Dievo dvasias ir septynias žvaigždes. Aš žinau tavo darbus: tave vadina gyvu, o tu esi lavonas. Prabusk ir stiprink, kas dar nenumirę! Aš nerandu tavo darbų, kurie būtų atlikti mano Dievo akivaizdoje. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs; laikykis to ir atsiversk! Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis, ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu.
Vis dėlto tu Sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščios su manimi, apsirengę baltai, nes jie šito verti.
Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo aš neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir jo angelų akivaizdoje’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia kalba bažnyčioms.
Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk: ‘Tai skelbia Amen, ištikimasis bei tiesiakalbis Liudytojas, Dievo kūrybos Pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos.
Tu gi sakai: „Aš esu turtingas ir pralobęs, ir nieko man nebereikia“, – o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs nuskaidrinto ugnyje aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum.
Aš baru ir tramdau tuos, kuriuos myliu; būk tad uolus ir atsiversk!
Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, panašiai kaip aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo jo soste’.
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia bažnyčioms!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 14, 2–5)

P.  Nugalėtojui aš leisiu atsisėsti šalia savęs, savo soste.

    • Tasai, kas nesuteptas vaikšto,

 

    • kas elgias teisingai,

 

    • kas iš širdies kalba tiesą,

 

    • kas liežuviu nė vieno nešmeižia. –

P.

Kas kitam nieko pikta nedaro,
neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. – P.

Kas be palūkanų skolina,
nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaipos elgias,
bus tvirtas per amžius. – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Jn 4, 10b)

P.  Aleliuja. – Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų,
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 19, 1–10)

    Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs, bet negalėjo per minią, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį.
Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo: „Pas nusidėjėlį nuėjo į svečius!“
O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: „Štai, Viešpatie, pusę savo turto aš atiduosiu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“.
Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“.