Būkite pasirengę!

Posted by in apmąstymas

Kai girdžiu šios dienos skaitinius, prisimenu nesenus įvykius Przewodove – kokia nenuspėjama gali būti istorija! Įsivaizduoju, kad 30 sekundžių anksčiau, 30 sekundžių vėliau, 100 metrų į dešinę, 100 metrų į kairę, ir galbūt niekas nebūtų žuvęs, bet juk niekas nenumatė, kad iš dangaus kris geležies gabalai!
Ir galvoju, kad negaliu nuspėti, kada atsisveikinsiu su pasauliu: po 20 metų, po 30 metų, po 15 savaičių, o gal greičiau? – nežinau; istorija gali būti nenuspėjama, o viską, ką galime padaryti, tai būti pasirengę: stengtis „vaikščioti Viešpaties šviesoje”, stengtis „apsivilkti šviesos šarvais”, budėti.

Ampąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

 

Skaitiniai

Iz 2, 1–5: Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką

Ps 122, 1–2. 4–5. 6–7. 8–9. P.: Į Viešpaties Namus džiaugsmingai keliaukim.

Rom 13, 11–14a: Mūsų išganymas arčiau

† Mt 24, 37–44: Budėkite, kad būtumėte pasirengę

I ADVENTO SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinys Iz 2, 1–5

Viešpats surinks visas tautas į amžinąją Dievo Karalystės taiką
Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Žodis, kurį Izaijas, Amozo sūnus, matė Judo ir Jeruzalės regėjime.

Ateityje įvyks – Viešpaties Namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui; daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, kopkime į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo Namus, kad jis pamokytų mus savo kelių, kad mes eitume jo takais.“ Nes iš Ziono ateis mokymas ir Viešpaties žodis iš Jeruzalės.

Taip jis išspręs ginčus tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas; jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti.

O Jokūbo namai! Ateikite, gyvenkime Viešpaties šviesoje.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 121 (122), 1–2. 4–5. 6–7. 8–9 (P.: plg. 1)

P. Į Viešpaties Namus džiaugsmingai keliaukim.
Džiaugiausi, kai buvo man pasakyta: *
„Į Viešpaties Namus keliaukim!“
Štai jau įkėlėme koją – *
tavo vartuose, Jeruzale, stovim! – P.
Kopia į ją gentys – Viešpaties gentys, †
kaip įsakyta Izraeliui, *
kad padėkotų Viešpaties vardui.
Ten pastatyti teismo sostai, *
Dovydo namų sostai. – P.
Melskitės už Jeruzalės gerovę: *
„Tave pamilę saugūs tebūna!
Tebūna palaima tarp tavo sienų, *
o tavo tvirtovėse ramybė.“ – P.
Savo giminių ir bičiulių labui *
sakysiu: „Tebūna tavyje ramybė!“
Dėl Viešpaties, mūsų Dievo, buveinės *
ieškosiu to, kas tau gera. – P.

Antrasis skaitinysRom 13, 11–14a

Mūsų išganymas arčiau
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško Romiečiams.

Broliai ir seserys!

Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau, negu tuomet, kai įtikėjome.

Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją Ps 84 (85), 8

P. Aleliuja. – Viešpatie, parodyk mums savo ištikimąją meilę ir mus išgelbėk! – P. Aleliuja.

Evangelija Mt 24, 37–44

Budėkite, kad būtumėte pasirengę
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.“

Tai Viešpaties žodis.

Sena ABC, p. 37