Apie plytas

Posted by in apmąstymas

Žodis turi turėti savo svorį, kaip akmuo, iš kurio statomas namas. Jei statinys yra gerai apgalvotas, pastatytas ant tinkamo pagrindo, tada, dėliojant vieną plytą prie kitos, sukuriamas patvarus pastatas. Tada žodis pasitvirtina tikrovėje, jis yra sveikas, jame yra daug turinio.

Daug blogiau, jei „žodžių riedulius” primena švielnią miglą, o pamatas padėtas bet kur. Statybos neva vyksta, bet menkiausio poveikio nematyti. Tuomet žodžių gali būti daugybė, net pačių gražiausių, bet niekas, išskyrus juos sakantį asmenį, neteikia jiems jokios reikšmės. Nes jie neturi jokios reikšmės, skamba tuščiai, jie yra per lengvi.

O kai sakote – tikiu į vieną Dievą – kokiais žodžiais remiatės? Ar Dievas gali jumis tikėti?

Apmąstymą parašė br. Micha Nowak OFM Conv.

Skaitiniai KV (16)

Iz 26, 1–6: Įžengs teisinga tauta, kuri saugo teisybę

Ps 118, 1. 8–9. 19–21. 25–27a. P.: Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!

† Mt 7, 21. 24–27: Kas vykdo Tėvo valią, įeis į dangaus karalystę

I ADVENTO SAVAITĖ (KV)
KETVIRTADIENIS


Pirmasis skaitinys (Iz 26, 1–6)

    Tą dieną giedos Judo žemėje tokią štai giesmę:
„Mes turime miestą tvirtuolį. Mums Viešpats išganymą teikia – sienas ir pylimus stato. Atkelkit vartus, kad įžengti galėtų teisinga tauta, kuri saugo teisybę, kurios nusistatymas tvirtas. Todėl jai užtikrini taiką, kad ji tavimi pasikliauja.
Visad pasikliaukite Viešpačiu, nes Viešpats – uola amžinoji! Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno, sugriovė iškilųjį miestą, į dulkes nustūmė. Galės dabar trempti jį kojos varguolių ir mindžioti žingsniai beturčių“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1. 8–9. 19–21. 25–27a)

P.  Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Geriau prie Viešpaties glaustis,
negu žmogumi pasikliauti!
Geriau Viešpačiu remtis,
negu pasitikėti didžiūnais! – P.

Atverkit vartus, kur teisybė gyvena!
Įžengsiu, Dievui dėkosiu.
Štai čia – Dievo vartai,
pro juos teisieji gali įžengti.
Dėkoju, kad mane išgirdai tu,
kad esi vaduotojas mano. – P.

Išgelbėk mane, Viešpatie mano,
suteiki man, Viešpatie, sėkmę.
Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Iz 55, 6)

P.  Aleliuja. – Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas;
šaukitės jo, nes jisai arti! – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 21. 24–27)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.