Dar yra vilties

Posted by in apmąstymas

Šiandienos skaitiniai mums sako, kad dar ne viskas prarasta: iš Jesės kamieno išaugs atžala, ir tada vilkas gyvens su ėriuku, panda su tigru, o erelis su gaidžiu; kad dar ne viskas prarasta, nes dangaus karalystė arti ir galima atsiversti.

Pagunda nori mums pasakyti, kad neverta kovoti, kad jau viskas veltui, o Šventoji Dvasia siunčia mums įvairius Jonus Krikštytojus, kurie žino, kad net ir dykuma gali būti vieta, kur vyks gyvenimo susitikimas ir kur yra skelbiama Gerąją naujieną apie Viešpatį; Jisai ateina ir nori valdyti, saugoti ir puoselėti mūsų gyvenimus, nes Jo karalystė arti.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

Skaitiniai

Iz 11, 1–10: Pagal teisumą teis jis vargšus

Ps 72, 1–2. 7–8. 12–13. 17. P.: Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius.

Rom 15, 4–9: Kristus išganys visus žmones

† Mt 3, 1–12: Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė

II ADVENTO SEKMADIENIS

Pirmasis skaitinysIz 11, 1–10

Pagal teisumą teis jis vargšus
Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Aną dieną iš Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia: dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės – jo džiugesys bus Viešpaties baimė.

Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdas spręs. Pagal teisumą teis jis vargšus, nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplaks žemę, savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedorėliui. Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė – jo strėnų juosta.

Tada vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku. Veršis ir liūtukas ganysis kartu, – juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus kaip jautis. Kūdikis žais prie angies lindynės, mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai nei jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta.

Tą dieną Išajo šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 71 (72), 1–2. 7–8. 12–13. 17 (P.: plg. 7)

P. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius.
Dieve, suteik savo teisingumo karaliui *
ir teisumo – karaliaus sūnui,
kad teistų teisingai tavąją tautą *
ir tavo skriaudžiamuosius teisiai. – P.
Žydės jo dienomis visuotinė taika ir teisumas, *
kol švies padangėj mėnulis.
Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros, *
ir nuo Upės ligi žemės krašto. – P.
Jis juk beturtį gelbsti, kai jo šaukias, *
ir nuskriaustąjį, kuriam nepadeda niekas.
Vargšais jis rūpinas ir bedaliais, – *
varguolių gyvastį gelbės. – P.
Amžiais teišlieka karaliaus vardas; *
tetveria jo garsas taip ilgai kaip saulė.
Juo palaiminti tebūna visi mirtingieji, *
teskelbia jį laimingu visos tautos. – P.

Antrasis skaitinysRom 15, 4–9

Kristus išganys visus žmones
Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams.

Broliai ir seserys!

Visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą.

Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei. Aš sakau: Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisybės, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta: Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardui giedosiu.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangelijąLk 3, 4. 6

P. Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!
Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. – P. Aleliuja.

EvangelijaMt 3, 1–12

Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė
Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė.“ O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs:

Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!

Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus.

Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė:

„Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių! Ir nemėginkite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas – Abraomas.’ Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį.

Aš jus krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.“

Tai Viešpaties žodis.