Veiksmų liudijimas

Posted by in apmąstymas

Kad įvykdytų Dangiškojo Tėvo valią ir atliktų žmonijos išgelbėjimo misiją, Viešpats Jėzus tapo žmogumi – vienu iš mūsų; Jis gydė ligonius ir išgyveno mūsų nesėkmes kaip vienas iš mūsų; Jis išlaisvino mus iš nuodėmių naštos ir piktojo vergijos, kad mes būtume viena, o Jis – vienas iš mūsų; Jis taip pat atidavė savo gyvybę ant kryžiaus ir pasiliko Švenčiausiajame Sakramente, kad vis dar būtų vienas iš mūsų.
Šiuose veiksmuose matome Jo beribę ir besąlygišką meilę ir Jo troškimą būti šalia mūsų, mūsų gyvenime, būti vienas iš mūsų, kad mes taptume Jo Karalystės piliečiais.
O ką apie mane galima pasakyti remiantis mano darbais, ką galima matyti iš mano veiksmų, kokį liudijimą jie duoda?

Skaitiniai

Iz 56, 1–3a. 6–8: Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms

Ps 67, 2–3. 5. 7–8. P.: O Dieve, tave tegarbina tautos, tešlovina visos tautelės!

† Jn 5, 33–36: Jonas buvo degantis ir spindintis žiburys

III ADVENTO SAVAITĖ (KV)
PENKTADIENIS


Pirmasis skaitinys (Iz 56, 1-3a. 6–8)

    Štai ką sako Viešpats:
„Laikykitės teisės ir būkite teisingi, nes greitai ateis mano išganymas ir pasireikš mano teisybė. Palaimintas vyras, kuris tai daro, žmogus, kuris sąžiningas, šeštadienį švenčia ir jo neišniekina, saugo rankas nuo piktadarybių.
Ateivis, kuris prisidėjo prie Viešpaties, tegu nesako: ‘Viešpats pašalins mane iš savo tautos’.
Taip pat ateivius, kurie prisijungė prie Viešpaties, kad jam tarnautų kaip jo darbininkai ir mylėtų Viešpaties vardą, – visus, kurie švenčia šeštadienį ir jo neišniekina, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į savo šventąjį kalną ir savo maldos namuose pripildysiu džiaugsmo. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir pjaunamosios aukos ant mano altoriaus, juk mano namai vadinsis maldos namais visoms tautoms.“

Atliepiamoji psalmė (Ps 66, 2–3. 5. 7–9)

P.  O Dieve, tave tegarbina tautos,
tešlovina visos tautelės!

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus, giedru veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. – P.Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. – P.

Užaugino mums žemė derlių gausingą,
nes laimina mus Visagalis.
Tegul mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Viešpatie, ateik aplankyti mūsų ramybe,
kad nuoširdžiai džiaugtumės tavo akivaizdoje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 5, 33–36)

 Jėzus kalbėjo žydams:
„Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną, ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti.
Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono: tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti Tėvas, – patys darbai, kuriuos aš darau, – liudija apie mane, kad mane yra siuntęs Tėvas.“