Jėzus

Posted by in apmąstymas

Kai vienoje Pietų Amerikos šalyje prasidėjo riaušės, ten misijose dirbantys broliai sakė, kad jie nieko nebijo, nes jų vienuolyne yra Jėzus. Tai buvo vardas vieno brolio, kilusio iš tos šalies. (Jėzaus vardas yra populiaru ispanų kultūroje). Tačiau jau tada pradėjau svarstyti, kiek ramybės ir drąsos žmogus turi savo širdyje, kiek sunkumų jis gali ištverti, kiek daug gali paaukoti, jei tik savo širdyje turi Jėzų, Dievo Sūnų, visatos Viešpatį. Iki šiol šios ribos nebuvau pasiekęs.

* Šiandien pranciškonų šeimos nariai mini Švč. Jėzaus vardo dieną.

 

SAUSIO 3 D. 

Skaitiniai

Flp 2, 6-11

Ps 113

Mt 1, 18-25

 

Skaitiniai

1 Jn 2, 29 – 3, 6: Kas tik gyvena jame, tas nenusideda

Ps 98, 1. 3cd–4. 5–6. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

† Jn 1, 29–34: Štai Dievo Avinėlis!

 

Pirmasis skaitinys (1 Jn 2, 29–3, 6)

    Mylimieji!
Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs.
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mes – Dievo vaikai. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, Nuodėmė – tai įstatymo laužymas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1. 3cd–4. 5–6)

P.  Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

Viešpačiui skambinkit arfom,
giedokite pritariant kankliams
Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
Valdovą Viešpatį girkit audringai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 1, 14. 12b)

P. Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Visiems, kurie jį priėmė,
jis davė galią tapti Dievo vaikais. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 1, 29–34)

    Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.
Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.