Ko ieškote?

Posted by in apmąstymas

Apsireiškusiame Jėzuje Kristuje galime atpažinti Dievo Avinėlį, kuris naikina visas pasaulio nuodėmes, arba kviečiantį pas save gerąjį Viešpatį, kuris neturi jokių paslėptų planų, ir jei mes ko nors apie Jį nežinome, tai tik dėl savo uždarų širdžių, arba Mokytoją, kuris išmintingai ir kantriai moko ir aiškina, arba Mesiją, kuris vykdo žmonių atpirkimo planą, arba Tą, kuris staigiai pakeičia gyvenimą į gerąją pusę, suteikdamas jam prasmę ir tikslą.
Kokio Jėzaus aš ieškau?
Ko tikiuosi iš Jo ir ko esu pasirengęs atsisakyti, kad Jis būtų mano Viešpats ir Karalius?

SAUSIO 4 D. (KV)


Skaitiniai

1 Jn 3, 7–10: Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo

Ps 98, 1. 7–8. 9. P.: Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

† Jn 1, 35–42: Radome Mesiją!

Pirmasis skaitinys (1 Jn 3, 7–10)

  Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina! Kas teisiai elgiasi, yra teisus, kaip ir jisai teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų.
Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai: tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1. 7– 9)

P.  Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.

 

Tekrykštauja jūra ir visa, kas jūroj,
visas pasaulis ir kas jame gyva.
Delnais plokit, upės, upeliai,
jūs, kalnai, linksmai jiems pritarkit. – P.

Prieš Viešpatį Dievą, kai jis ateina,
kai jis ateina tvarkyti pasaulio.
Jis tvarko pasaulį teisingai,
žmoniją valdo kaip dera. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Žyd 1, 1–2)

P. Aleliuja. – Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus,
o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per Sūnų. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 1, 35–42)

    Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.
O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“
Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau“), kur gyveni?“
Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.
Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Dievo Pateptąjį – Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas“ (tai reiškia: „Petras – Uola“).