Įženk!

Posted by in apmąstymas

Išminčiai „įžengę į namus, pamatė Kūdikį su jo motina Marija”. „Įžengti į namus” reiškia lyg suvokti apreikštųjų slėpinių gilumą ir svarbą ir taip tikėjimu atsiverti Bažnyčios perduodamoms tiesoms; būti „namuose” reiškia tarsi paliesti šias tiesas tikėjimo akimis; būti už jų ribų reiškia neturėti galimybės patyrti gyvenimo pilnatvės ir tikrovės.

Taigi kaip, įžengsi?

Apmąstymo gairės – br. Piotr OFM Conv.

Sausio 6 d.

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS

IŠKILMĖ

Skaitiniai

Iz 60, 1–6: Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito

Ps 72, 1–2. 7–8. 10–11. 12–13. P.: Visos tautos tau, Viešpatie, pagarbą rodys.

Ef 3, 2–3a. 5–6: Dabar atskleista, kad pagonys kartu su žydais yra pažado paveldėtojai

† Mt 2, 1–12: Atvykome iš Rytų jo pagarbinti

Pirmasis skaitinysIz 60, 1–6

Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Kelkis, nušviski, Jeruzale! Tavoji šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito. Nors žemę štai sutemos gaubia ir tautas tamsybės dengia, bet virš tavęs Viešpats šviečia, virš tavęs jo šlovė apsireiškia.

Tautos ateis prie tavosios šviesos ir karaliai – prie tavojo tekančio spindesio. Pakelki akis, pažvelki aplinkui! Visi renkasi eiti pas tave: tavieji sūnūs ateis iš toli, tavosios dukros bus atneštos ant rankų.

Tai matydama, spindėsi iš džiaugsmo, tavoji širdis virpės ir džiūgaus, nes tau bus išpilti jūros lobiai, pas tave suplūs tautų turtai. Apguls tave kupranugarių vilkstinės, Midjano ir Efos vienkupriai. Atvyks visi iš Šebos, auksu ir smilkalais nešini, – jie paskelbs Viešpaties šlovingus darbus.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 71 (72), 1–2. 7–8. 10–11. 12–13
(P.: plg. 11)

P. Visos tautos tau, Viešpatie, pagarbą rodys.

Dieve, suteik savo teisingumo karaliui *
ir teisumo – karaliaus sūnui,
kad teistų teisingai tavąją tautą *
ir tavo skriaudžiamuosius teisiai. – P.
Žydės jo dienomis visuotinė taika ir teisumas, *
kol švies padangėj mėnulis.
Teviešpatauja jis nuo jūros ligi jūros, *
ir nuo Upės ligi žemės krašto.– P.
Duoklę mokės Taršišo ir Salų karaliai, *
dovanas neš Arabijos ir Šebos valdovai.
Visi karaliai jam pagarbą rodys, *
jam tarnaus visos tautos. – P.
Jis juk beturtį gelbsti, kai jo šaukias, *
ir nuskriaustąjį, kuriam nepadeda niekas.
Vargšais jis rūpinas ir bedaliais, – *
varguolių gyvastį gelbės.– P.

Antrasis skaitinys Ef 3, 2–3a. 5–6

Dabar atskleista, kad pagonys kartu su žydais yra pažado paveldėtojai

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško efeziečiams.

Broliai ir seserys!

Jūs esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kuri ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams: pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangelijąPlg. Mt 2, 2

P. Aleliuja. – Mes matėme Rytuose užtekant jo žvaigždę
ir atvykome pagarbinti Viešpaties. – P. Aleliuja.

EvangelijaMt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų jo pagarbinti

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“

Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas.

Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs: Ir tu, Judo žemės Betliejau, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą – Izraelį.“

Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau.“ Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn.

Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros.

Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.

Tai Viešpaties žodis.