Omni die dic Mariæ

Posted by in apmąstymas

Labai aiškus yra Jėzaus įsakymas „vienam kitą mylėti”, t. y. ne tik neskriausti ar netrukdyti, toleruoti, nes meilė visada yra aktyvi ir kūrybinga, todėl siekia pagerinti kito gyvenimą, padaryti jį dar gražesniu, pilnesniu ir kilmingesniu, žodžiu, centre nestato savęs, bet kitą. Krikščionys, o ypač katalikai, centre stato Dievą – Jam gyvena ir iš Jo semia visą savo džiaugsmą. Šitam ištikimas liko ir Šv. Kazimieras, kuris, nepasidavęs filosofijai statančiai centre žmogų, iš Jėzaus esančiame Švenčiausiame Sakramente sėmė jėgas, kad galėtų kaip Marija, skubėti mylėti kiekvieną žmogų, nežiūrint jo kilmės.

Taip yra iki šiol – Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, užtaria mus pas Dievą, kad sugebėtume mylėti vienas kitą, nepamiršdami nei Viešpaties, nei Marijos, nei giminaičio, nei vargšo.

Kovo 4 d.
Šv. Kazimieras (S)


 

Skaitiniai Š (53)

Kun 19, 1–2. 17–19a: Mylėk savo artimą kaip save patį

Ps 15, 2–3a. 3bc–4ab. 5. P.: Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

Fil 3, 8–14: Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje

† Jn 15, 9–17: Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau


Pirmasis skaitinys (Kun 19, 1–2. 17–19a)

Viešpats kalbėjo Mozei: „Prabilk į visą izraelitų bendruomenę ir jiems pasakyk: ‘Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas.
Nenešiok širdyje neapykantos broliui. Viešai pabark giminietį, tada tu dėl jo neturėsi nuodėmės. Nekeršyk savo tautiečiams ir nejausk jiems pagiežos. Mylėk savo artimą kaip save patį. Aš esu Viešpats: laikykitės mano nustatymų’“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 14, 2–5)

P.  Viešpatie, kas gi galės tavo namuos pasilikti?

Tasai, kas nesuteptas vaikšto,
kas elgiasi teisingai,
kas iš širdies kalba tiesą,
kas liežuviu nė vieno nešmeižia. – P.Kas kitam nieko pikta nedaro,
neužgaulioja kaimyno;
kas griežtai nedorėlį smerkia,
o Viešpaties bijančius gerbia. – P.

Kas be palūkanų skolina,
nepriima kyšių prieš žmogų nekaltą.
Kas šitaipos elgias,
bus tvirtas per amžius. – P.

Antrasis skaitinys (Fil 3, 8–14)

Broliai!
Aš visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.
Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 13, 34)

(P.  Aleliuja). – Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats,–
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. – (P. Aleliuja).

Evangelija (Jn 15, 9–17)

    Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.
Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs.
Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų,– kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis visa jums duotų.
Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“