Jėzus contra vargšai?

Posted by in apmąstymas

Evangelijos palyginime apie Paskutinįjį teismą Jėzus sutapatino save su vargšais, todėl skelbia nuosprendžius pagal kitiems žmonėms padarytus darbus, tarsi jie būtų padaryti Jam. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šiandien Viešpats sako priešingai ir stoja į opoziciją vargšams, tačiau Jėzus leidžia tarnauti tiesiogiai Jam, primindamas mums, kad joks žmogus nėra Dievas ir jokia šlovė nepriklauso žmogui, bet Dievui, vieninteliam Gelbėtojui. Tarnystę ir gailestingumo darbus ir toliau turime daryti savo artimui vien iš meilės Dievui, taip išreikšdami savo meilę ir dėkingumą už Mesijo auką ant kryžiaus, Jo mirtį už mus ir malonę, per kurią vėl galime tapti Dievo vaikais.

 

Didysis pirmadienis (ABC)

Skaitiniai ABC (115)

Iz 42, 1–7: Jis nerėks, ir gatvėje nesigirdės jo balso

Ps 27, 1. 2. 3. 13–14. P.: Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

† Jn 12, 1–11: Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai

Didysis pirmadienis (ABC)

Pirmasis skaitinys (Iz 42, 1–7)

Viešpats sako: „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Įkvėpiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo, ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jisai nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio; jis ištikimai neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą. Ir lauks jo nurodymų salos“.
Štai ką sako Viešpats Dievas, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda kvapą ir teikia dvasią visiems, kas joje gyvena:
„Aš, Viešpats, pasišaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandora tautoms, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo išvesti, tamsoje sėdintiems suimtiesiems paleisti“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 26, 1–3. 13–14)

P. – Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:
ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? – P.Kada mane puola kenkėjai
ir tyko suėsti, –
kurie mane vargina, visi mano priešai
patys sugniūžta, sukniumba. – P.

Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas,
širdis mana nedrebėtų.
Jei ir karas man būtų paskelbtas,
vilties neprarasčiau. – P.

Tikiuosi pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! – P.

Posmelis prieš Evangeliją

Sveikas, mūsų Karaliau! Tik tu pagailėjai mūsų, paklydėlių.

Evangelija (Jn 12, 1–11)

    Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais.
Vienas iš jo mokinių, Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: „Kodėl to tepalo neparduoda už tris šimtus denarų ir neatiduoda vargšams?“ Jis taip sakė ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis, ir, turėdamas rankose kasą, grobstė pajamas.
O Jėzus tarė: „Palik ją ramybėje. Ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turėsite savo tarpe, o mane ne visuomet turėsite“.
Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų.