Didelė tyla

Posted by in apmąstymas

Kaip Dievas prasidėjo Marijos įsčiose ir gimė Betliejuje, taip Dievas ir mirė! Įvykdęs žmonių išganymo misiją, Jėzus nebevaikšto, nebemoka, nebegydo, nebeišvarinėja demonus, net Jo širdis nebeplaka, o pats guli kape. Kai kuriems tas faktas atneša „šventos ramybės” ir „nusiraminimo atitodusį” – nebežadins sąžinės ir nepriminės nuodėmių. Kitiems tai yra šventoji tyla, kurioje begarsai išsiskleidžia daug vilties ir ilgesio, kurių išpildymas yra labai arti ir kuris pranoks visas svajonės.

Budėkime šią naktį, budėkime ir laukime stebuklo!

 

VELYKŲ VIGILIJA – VELYKNAKTIS

Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iškilmės vigilija

Skaitiniai *ABC (173)

I sk. Pr 1, 1 – 2, 2: Dievas matė, kad visa, kas jo sukurta, buvo labai gera
arba trumpasis Pr 1, 1. 26–31a

Ps 104, 1–2a. 5–6. 10 ir 12. 13–14. 24 ir 35c. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.
arba Ps 33, 4–5. 6–7. 12–13. 20 ir 22. P.: Ištikima Viešpaties meile aptvindyta žemė.

II sk. Pr 22, 1–18: Mūsų tikėjimo protėvio Abraomo auka
arba trumpasis Pr 22, 1–2. 9a. 15–18

Ps 16, 5 ir 8. 9–10. 11. P.: Apsaugok mane, Dieve, pas tave užuovėjos ieškau.

III sk. (niekada nepraleidžiamas) Iš 14, 15 – 15, 1a: Izraelitai sausuma perėjo jūrą

Iš 15, 1–2. 3–4. 5–6. 17–18. P.: Viešpačiui aš giedosiu, nes jis šlovingai nugalėjo.

IV sk. Iz 54, 5–14: Viešpats, tavasis Vaduotojas, amžiams pamilęs, tavęs pagailėjo

Ps 30, 2 ir 4. 5–6. 11 ir 12a ir 13b. P.: Aukštinsiu, Viešpatie, tavo didybę, nes tu mane apgynei.

V sk. Iz 55, 1–11: Ateikite pas mane – ir jūs gyvensite. Aš amžiną sandorą su jumis sudarysiu

Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų.

VI sk. Bar 3, 9–15. 32 – 4, 4: Imk žengti keliu, kurį išmintis tau nušviečia

Ps 19, 8. 9. 10. 11. P.: Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

VII sk. Ez 36, 16–17a. 18–28: Aš apšlakstysiu jus vandeniu tyru ir duosiu jums naują širdį

Ps 42, 3. 5bcd; Ps 43, 4. 5. P.: Kaip elnė ilgisi vandens šaltinio, taip aš ilgiuosi tavęs , Dieve;
arba, jei būtų krikštijama, Iz 12, 2–3. 4bcd. 5–6. P.: Džiaugdamiesi semsite vandenį iš versmių išganingų;
arba Ps 51, 12–13. 14–15. 18–19. P.: Sutverk man tyrą širdį, o Dieve.

VIII sk. (epistolė) Rom 6, 3–11: Prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta

Ps 118, 1–2. 16ab–17. 22–23. P.: Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Ev. † Mt 28, 1–10: Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją