Avies pareigos – nepažinti svetimo balso

Posted by in apmąstymas

Dievo avys neturi būti kvailos, žolę graužti ir nekelti klausimų.
Šiandienos Evangelija rodo, kad padori Dievo avių kaimenės avis taip pat turi tam tikrų pareigų, turi tam tikrų savybių:
– ji klauso Ganytojo,
– pažįsta Jo balsą,
– nepažįsta svetimo balso.

Įdomu, ar patenku į šią kategoriją… – ar geriau pažįstu Viešpaties Jėzaus balsą, ar kokį nors kitą svetimą balsą?

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

 

IV VELYKŲ SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 203)

Skaitiniai *ABC (203)

Apd 2, 14a. 36–41: Dievas jį padarė Viešpačiu ir Mesiju

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga. / Aleliuja.

1 Pt 2, 20b–25: Jūs sugrįžote pas savo sielų ganytoją

† Jn 10, 1–10: Aš – avių vartai

Pirmasis skaitinysApd 2, 14a. 36–41

Dievas jį padarė Viešpačiu ir Mesiju

Skaitinys iš Apaštalų darbų.

Sekminių dieną stojo Petras su Vienuolika ir, pakėlęs balsą, prabilo:

„Tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai: Dievas padarė Viešpačiu ir Mesiju tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote.“

Tie žodžiai verte vėrė jiems širdį, ir jie ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: „Ką mums daryti, broliai?“ Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taip pat jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pasišauks Viešpats, mūsų Dievas.“

Dar daugeliu kitų žodžių jis primygtinai ragino juos ir sakė: „Gelbėkitės iš šitos iškrypusios padermės!“ Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jų apie trys tūkstančiai.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 22 (23), 1–3. 4. 5. 6 (P.: 1)

P. Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga.

Arba: Aleliuja.

Viešpats – Ganytojas mano: man nieko nestinga. †
Žaliose lankose mane paguldo, *
prie ramių tvenkinių mane gano.
Jis atgaivina mano gyvybę, *
teisumo takais mane veda, kaip ir dera jo vardui. – P.

Net eidamas slėniu tamsiausiu, †
aš nebijosiu jokio pavojaus, *
nes tu su manimi nuolat būsi.
Tu – Ganytojas, tavo lazda ir vėzdas – *
jie mane gina. – P.

Tu padengi man stalą *
mano priešų matomoj vietoj,
dosniai patepi man galvą aliejais, *
pripili sklidiną taurę! – P.

Tavo gerumas ir ištikimoji meilė †
lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną. *
Viešpaties Namuose visados aš gyvensiu. – P.

Antrasis skaitinys1 Pt 2, 20b–25

Jūs sugrįžote pas savo sielų ganytoją

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro
pirmojo laiško.

Mylimieji!

Kai esate kantrūs darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse. Juk jūs tam pašaukti; ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis.

Jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visa pavedė teisingajam Teisėjui. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis.

Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš EvangelijąJn 10, 14

P. Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; –
aš pažįstu savąsias avis,
ir manosios pažįsta mane. – P. Aleliuja.

EvangelijaJn 10, 1–10

Aš – avių vartai

 Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu Jėzus kalbėjo:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso.“

Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 183