Su dėmesiu ir susikaupimu

Posted by in apmąstymas

Pirmame skaitinyje surandame žodžius, apibūdinančius, kaip minia klausosi Pilypo ir, žinoma, svarbi yra klausymosi kokybė. Evangelijoje girdime, kad klausymosi kokybę galima net išmatuoti, nes ją matuojama „įsakymų laikymusi” – tas, kuris geriausiai klausosi, įgyvendina tai, ką išgirdo.

VI VELYKŲ SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 210)

Pirmasis skaitinysApd 8, 5–8. 14–17

Dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią

Skaitinys iš Apaštalų darbų.

Anomis dienomis Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus ženklus. Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo pagydyta daug paralyžiuotųjų ir luošų. Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą.

Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią. Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Jėzaus vardu. Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 65 (66), 1–3a. 4–5. 6–7a. 16 ir 20 (P.: 1)

P. Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais, visos šalys.

Arba: Aleliuja.

Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais, visos šalys, †
giedokite šlovinimo giesmę jo vardui, *
teikite jam garbę iškilnią.
Kartokite Dievui: *
„Kokie tavo darbai nuostabūs! – P.

Tegarbina tave visa žemė, †
tegieda tau šlovinimo giesmę, *
tegarsina šlovinimo giesmė tavo vardą!“
Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė, – *
savo darbais jis kelia pagarbią baimę. – P.

Sausuma jis pavertė jūrą, *
per upę perėjo pėsti mūsų protėviai.
Ten mes džiūgavom, juo sužavėti. *
Jis amžinai viešpatauja savo galybe. – P.

Ateikite ir klausykitės, †
visi, pagarbiai bijantieji Dievo, *
apsakysiu, ką jis man padarė.
Pagarbintas Dievas, mano maldos neatstūmęs *
ir neatsakęs man savo gerumo. – P.

Antrasis skaitinys1 Pt 3, 15–18

Kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro
pirmojo laiško.

Mylimieji!

Šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jus šmeižia. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus, negu už piktus.

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš EvangelijąJn 14, 23

P. Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės;
ir mes pas jį ateisime. – P. Aleliuja.

EvangelijaJn 14, 15–21

Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją

 Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.

Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus, jūs suprasite, kad aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 189