Kas yra Šventoji Dvasia

Posted by in apmąstymas

Prarasti visą turtą dėl nelaimės, netekti artimųjų per nelaimingą atsitikimą – tai smūgiai, po kurių nelengva atsigauti. Jėzus skelbia mokiniams, kad jie praras savo religiją, kad iš jų bus atimta tai, kuo jie tikėjo, ant ko jie statė savo santykį su Dievu, ir tik tada galės suvokti, kas yra Šventoji Dvasia, kas yra Jos parama ir konkreti pagalba. Būtent tada, kai tikėjimas palūžta, kai pasitikėjimas Dievu ir žmonėmis susvyruoja, kai iš po kojų dingsta žemė, kai dėl asmeninių sprendimų už nugaros lieka sugriauti santykiai, sveikatos, finansų griuvėsiai, Šventoji Dvasia gali būti savimi: palaikyti, guosti, nuolat būti šalia, teikti jėgų ir drąsos pamažu vėl pradėti iš naujo. Ji taip intensyviai ir užtikrintai veikia, nes myli mūsų kiekviena!

VI Velykų savaitė (ABC/KV)
Pirmadienis


Skaitiniai KV (273)

Apd 16, 11–15: Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams

Ps 149, 1–2. 3–4. 5–6a. 9b. P.: Myli Viešpats savo tautą. / Aleliuja.

† Jn 15, 26 – 16, 4a: Tiesos Dvasia liudys apie mane

Pirmasis skaitinys (Apd 16, 11–15)

    Išplaukę iš Troados, leidomės tiesiog į Samotrakę ir, dienai praslinkus, į Neapolį. Iš čia atvykome į Pilipus – pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją.
Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šeštadienį išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasią maldos vietą, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims.
Viena dievobaiminga moteris, vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis, ir Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Ji su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė: „Jei laikote mane Viešpaties tikinčiąja, ateikite ir pasilikite mano namuose“. Ji tiesiog mus privertė.

Atliepiamoji psalmė (Ps 149, 1–6. 9)

P. – Myli Viešpats savo tautą.
A r b a: Aleliuja.

Viešpačiui naują giesmę giedokit,
garbinkit jį, susibūrę šventieji!
Savo Kūrėju, Izraeli, žavėkis,
džiūgaukit, Jeruzalės sūnūs, turėdami tokį valdovą. – P.

Šlovinkit Viešpatį, susibūrę ratelin
muškite būgnais, kankliuokit!
Myli jisai savo tautą,
pergale puošia silpnuosius. – P.

Džiaugsmas, garbė jums šventieji,
linksmybė jūsų buveinėj.
Valiuodami garbinkit Dievą:
tai jums garbė bus, Dievo šventieji. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 15, 26–27)

P. Aleliuja. – Tiesos Dvasia liudys apie mane, – sako Viešpats, –
ir jūs liudysite. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 15, 26 – 16, 4)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.
Aš jums tai paskelbiau, kad nepasipiktintumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo
metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs“.