Kartu

Posted by in apmąstymas

Nepaprastai sunki ir sudėtinga misija, kurią Jėzus turėjo atlikti, išgąsdino artimiausius jo bičiulius – apaštalus, nors iš pradžių jie labai noriai padėjo. Tačiau Mesijas išgelbsti visą žmoniją ne vienas, bet gyvendamas bendrystėje su dangiškuoju Tėvu ir Šventąja Dvasia – ši vienybė tokia tobula ir tvirta, kad nei Dievo Sūnaus įsikūnijimas, nei Jo mirtis jos nesuardo. Be to, ši meilė tokia graži, kad į šią bendrystę kviečia kiekvieną žmogų.

VII Velykų savaitė (ABC/KV)
Pirmadienis


Skaitiniai KV (294)

Apd 19, 1–8: Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?

Ps 68, 2–3. 4–5ac. 6–7ab. P.: Pasaulio valstybės, giedokite Dievui! / Aleliuja.

† Jn 16, 29–33: Jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!

Pirmasis skaitinys (Apd 19, 1–8)

    Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė: „Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?“ Jie atsakė: „Mes nė girdėt negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia“. Jis klausė toliau: „Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?“ Jie atsakė: „Jono krikštą“. Tada Paulius paaiškino: „Jonas krikštijo atgailos krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų“.
Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan. Paskui Paulius uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo dvylika vyrų.
Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per tris mėnesius drąsiai aiškino ir įtikinėjo apie Dievo karalystę.

Atliepiamoji psalmė (Ps 67, 2–7)

P. – Pasaulio valstybės, giedokite Dievui!
A r b a: Aleliuja.

Vos Dievas galingai pakyla, jo priešai pakrinka,
nekentėjai bėga šalin nuo jo veido.
Kaip sklaidūs dūmai pradingsta,
kaip vaškas sutirpsta prieš ugnį,
taip Dievo akivaizdoj nusidėjėliai žūva. – P.

Ogi teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui giedokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. – P.

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Kol 3, 1)

P. Aleliuja. – Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse,
kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 16, 29–33)

    Mokiniai Jėzui tarė: „Štai dabar tu aiškiai kalbi ir nebesakai jokių palyginimų. Mes dabar matome, kad tu viską žinai ir nereikia tave klausinėti. Todėl mes ir tikime, kad tu esi išėjęs iš Dievo“.
Jėzus jiems atsakė: „Pagaliau tikite? Štai ateina valanda, – ir netgi yra atėjusi, – kai jūs išsisklaidysite kas sau ir paliksite mane vieną. Tačiau aš ne vienas, nes su manimi yra Tėvas.
Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“