Katalikiškas oksimoronas

Posted by in apmąstymas

Bausmė ir atlygis, dangus ir pragaras, teisingumas – kaip senamadiška!!! Ar šiuolaikiniame pasaulyje dar yra vietos šiems kiek primirštiems žodžiams? Ir kodėl mes juos pamiršome – todėl, kad tylime, todėl, kad taip kalbėti netinka, nes galime ką nors įžeisti.

O neduok Dieve… kad kas nors būtų paliestas tiesos, įžeistas tiesos, pervertas tiesos, tačiau „tylintis krikščionis” yra oksimoronas, panašus į „šiltus ledus” ar „laisvus santykius”.

Tačiau krikščionis, kuris savo gyvenimu nepatvirtina to, ką sako, yra vėjo nešamas debesis ir užtenka vieno žvilgsnio, kad viskas būtų aišku – iš jo lietaus nebus….

Apmąstymą parašė br. Michał Nowak OFM Conv.

X eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Skaitiniai E1 (141)

2 Kor 3, 15–4, 1. 3–6: Pats Dievas sušvito mūsų širdyse, kad pažintume jo šlovę

Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14. P.: Dievo garbė sugrįš į mūs šalį.

† Mt 5, 20–26: Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme

Pirmasis skaitinys (2 Kor 3, 15–4, 1. 3–6)

    Broliai!
Iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, gaubtuvas tebedengia Izraelio vaikų širdį. Bet vos tik žmogus atsigręžia į Dievą, gaubtuvas nukrinta. Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė. Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą ir vis augame garbingumu, Viešpaties Dvasios veikiami.
Štai kodėl, iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę, mes nenuleidžiame rankų. Jeigu mūsų Evangelija tebėra paslėpta, tai ji paslėpta vien tik einantiems į pražūtį, netikintiesiems, kuriems šio pasaulio dievaitis apakino protus, kad jie neišvystų Kristaus šlovės – Evangelijos šviesos; ogi Kristus yra Dievo atvaizdas.
Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės. Pats Dievas, kuris yra taręs: „Iš tamsos tenušvinta šviesa!”, sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide.

Atliepiamoji psalmė (Ps 84, 9–14)

P.  Dievo garbė sugrįš į mūs šalį.

Noriu išgirsti, ką Viešpats Dievas byloja:
jis skelbia ramybę savo žmonėms – savo bičiuliams.
Tikrai jis tuos netrukus išgelbės,
kurie jo šventai bijo,
ir Dievo garbė sugrįš į mūs šalį. – P.Susitiks ten Gailestingumas ir Ištikimybė,
pasibučiuos Taika su Teisybe.
Žemėje dygs Ištikimybė,
iš dangaus pažvelgs meiliai Teisybė. – P.

Visokių gėrybių duos Viešpats,
derlinga bus mūsų žemė.
Teisybė jo akivaizdoj vaikščios,
o josios pėdom seks Dievo palaima. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 13, 34)

P.  Aleliuja. – Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats,–
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 20–26)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę.
Jūs esate girdėję,kad jūsų protėviams buvo pasakyta: ‘Nežudyk’, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Kvaily!’, tas smerktinas į pragaro ugnį.
Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną.
Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko”.