Pirmiausia tarnauti

Posted by in apmąstymas

„Visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai…” Ne tik pamaldžiomis mintimis ir gerais darbais, ne tik tada, kai malonės krinta tirštu lietumi iš dangaus, kai viskas atrodo lengva, bet ir ištverme, tvirtumu, pakeliamais įžeidimais ir naštomis, viskuo, kas konkrečioje situacijoje tarnauja gėriui ir meilei. Kiekviena situacija, kiekviena aplinkybė yra palaiminimo ir tarnystės vieta.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

XI eilinė savaitė
Pirmadienis


Skaitiniai E1 (148)

2 Kor 6, 1–10: Mes pasirodome Dievo tarnai

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė.

† Mt 5, 38–42: Aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui

Pirmasis skaitinys (2 Kor 6, 1–10)

    Broliai!
Kaip Dievo bendradarbiai mes norime jus įspėti: neimkite Dievo malonės veltui! Jis sako: „Aš išklausiau tavęs priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganymo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena.
Mes niekam jokiu atžvilgiu neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai: visa kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrūs sielvartuose, negandose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose; pasižymime tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia, neveidmaininga meile, tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės; gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisiais, nepažįstamais ir žinomais; kai mirštame – ir štai vėl gyvuojame, kai esame baudžiami – ir nenužudomi, kai liūdime – ir visą laiką esame linksmi, kai, būdami beturčiai, praturtiname daugelį, kai nieko neturime – ir viską turime.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1–4)

P.  Savo išganymą Viešpats apreiškė.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.Savo išganymą Viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 118, 105)

P.  Aleliuja. – Tavasis žodis yra mano žingsniams žibintas,
šviesa mano takui. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 38–42)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk”.