Mylėti kaip Dievas – tobulai

Posted by in apmąstymas

Jau Adomas ir Ieva rojuje norėjo būti kaip Dievas, ir nors buvo labai arti Jo, klaidingai mąstė, kad Jis yra tik visagalis, viską žinantis, pats viską sprendžiantis. Dievas, pilnai apsireiškęs Jėzuje Kristuje, pakvietė mus būti kaip Jis – mylintis visus be išimčių ir be sąlygų, net tuos, kurie nepriima, neįvertina ar net priešinasi Jo meilei. Katalikas tuo skiriasi nuo kitų žmonių, jog bendrauja su kiekvienu žmogumi, o ne tik su savo gimine ir draugais, ne tik su tais, kurie jam padeda ir naudinga su jais palaikyti ryšį, ne tik su tais, su kuriais jam miela, jauku ir smagu praleisti laiką.

XI eilinė savaitė
Antradienis


Pirmasis skaitinys (2 Kor 8, 1–9)

Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos bažnyčioms. Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių, savo noru, prašyte prašė mus malonės leisti jiems dalyvauti, teikiant paramą šventiesiems.
Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia Viešpačiui, paskui – mums. Štai kodėl mes prašėme Titą, kad, vienąkart pradėjęs, taipogi pabaigtų pas jus tą gerą darbą.
Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. Jūs gi pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 145, 2. 5–9)

P.  Mano siela, Viešpatį garbink!

Šlovinsiu Viešpatį, kolei gyvensiu!
Jam vis skambės mano giesmės, kol žemėje būsiu. – P.Laimingas, kurį Jokūbo Dievas palaiko,
kas deda viltį į Viešpatį Dievą.
Jis dangų, žemę, jūrą sutvėrė
ir juose esančius daiktus. – P.

Amžiais jis laikos teisybės,
gina reikmes nekaltų prispaustųjų,
alkaniems parūpina duonos.
Kalinius iš pančių Viešpats vaduoja. – P.

Akliesiems šviesą Viešpats grąžina,
klumpantiems padeda Viešpats vėl atsistoti.
Myli Viešpats žmones teisingus.
Viešpats sergi svetimšalio žingsnį. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 13, 34)

P.  Aleliuja. – Aš jums duodu naują įsakymą, –
sako Viešpats,–
kad jūs vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 43–48)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti geriesiems ir blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.