Tik stiprių nervų žmonėms

Posted by in apmąstymas

Žodžio skelbimas nėra lengvas duonos kąsnis.
Tuo įsitikinęs Jeremijas, apie tai kalba psalmininkas, tai skelbia Viešpats Jėzus.
Tad kodėl vis dar atsiranda norinčiųjų pranašauti, skelbti, pasakoti Evangeliją? – atsakymas slypi antrajame skaitinyje.

Apmąstymą parašė br. TomaszSzymczak OFM Conv.

XII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 267)

Pirmasis skaitinysJer 20, 10–13 

Dievas išgelbėjo vargšo gyvybę iš nedorėlių rankų

Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos.

Jeremijas kalbėjo: „Girdžiu minioje šnabždant: „Klaikas visur! Įskųskite jį! Įskųskime jį!“ Juk visi mano {tariami} bičiuliai laukia, kad padaryčiau klaidingą žingsnį. „Galbūt jis įsipainios į pinkles, tada jis bus mūsų rankose, galėsime jam atsikeršyti!“

Bet Viešpats su manimi tarsi galingas gynėjas, todėl mano persekiotojai suklups, jie nelaimės. Baisi gėda juos lydės, nes jiems negali pavykti! Vien amžiną, nepraeinančią negarbę užsitraukė.

Galybių Viešpatie, tu ištiri teisųjį, permatai jausmus ir širdį, leisk man matyti, kaip jiems atkeršysi, nes tau patikėjau savąją bėdą.

Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Viešpatį, nes jis išgelbėjo vargšo gyvybę iš nedorėlių rankų.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 68 (69), 8–10. 14 ir 17. 33–35 (P.: 14b)

P. Dieve, būk maloningas, manęs išklausyki.

Juk dėl tavęs kentėjau užgaulę, *
ir gėda dengė mano veidą.
Savo giminėms tapau lyg benamis, *
svetimas broliams, vaikams mano motės.
Uolumas tavo Namams lyg ugnis manyje liepsnoja, *
tau skirtos užgaulės ant manęs krinta. – P. 

O aš tau, Viešpatie, meldžiuosi. *
Būk maloningas, Dieve, manęs išklausyki,
parodyk savo begalinį gerumą. *
Ištikimą savo pagalbą.
Atsiliepk man Viešpatie, †
nes gera tavo ištikimoji meilė; *
pilnas didžio gailestingumo, į mane atsigręžki. – P. 

Nuskriaustieji matys tai ir džiūgaus; *
jūs, ieškantys Dievo, būkite drąsūs!
Juk Viešpats girdi varguolių raudą, *
užjaučia savuosius, vargstančius nelaisvėj.
Tešlovina jį dangus ir žemė, *
jūros ir visa, kas jose gyvena! – P. 

Antrasis skaitinysRom 5, 12–15 

Ne taip yra su dovana, kaip su kalte

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams.

Broliai ir seserys!

Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki Įstatymo, bet, nesant Įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės mirtis valdė net tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo Būsimojo provaizdis.

Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonės dovana su kaupu atiteko daugybei.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš EvangelijąJn 15, 26b. 27a 

P. Aleliuja. – Tiesos Dvasia toliau liudys apie mane, –
sako Viešpats. –
Ir jūs liudysite. – P. Aleliuja.

EvangelijaMt 10, 26–33 

Nebijokite tų, kurie žudo kūną

 Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus bylojo savo apaštalams:

„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.

Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.

Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 244