Šventi laikai

Posted by in apmąstymas

Mozė gauna iš Dievo nuostatas dėl švenčių šventimo, arba, kaip jas vadina Kunigų knygos autorius, „šventų laikų”. Bažnyčia taip pat nurodo, kokiu laiku turime švęsti įvairias su mūsų išganymu susijusias paslaptis, tačiau katalikams skirtumas tarp šventų ir nešventų laikų neteko reikšmės. Juk Dievas nori tave pašventinti ne tik tada, kai esi bažnyčioje vienų ar kitų pamaldų metu, bet ir kiekvieną tavo gyvenimo akimirką, nes šventas laikas yra kiekvienas DABAR, kurį Dievas tau dovanoja tavo istorijoje, ir žodis: „Tai šventas laikas” yra žodis, kuris išsipildo šiandien, nes šiandien yra diena, kai galite patirti Jo gelbstintį veikimą.

Apmąstymą parašė br. Piotr OFM Conv.

XVII eilinė savaitė
Penktadienis


Pirmasis skaitinys (Kun 23, 1. 4–11. 15–16. 27. 34b–37)

    Viešpats kalbėjo Mozei:
„Tokios bus Viešpaties šventės, šventų susirinkimų dienos, kurias nustatytu laiku privalėsite švęsti: Pirmojo mėnesio keturioliktą dieną vakarop bus Velykos Viešpaties garbei. Penkioliktą to mėnesio dieną bus Neraugintos Duonos šventė Viešpaties garbei. Per septynias dienas jūs valgysite neraugintą duoną. Pirmąją dieną turėsite šventą susirinkimą, ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieniško darbo. Per septynias dienas aukosite Viešpačiui deginamą auką. Septintąją dieną taip pat bus šventas susirinkimas, ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieniško darbo“.
Viešpats Mozei kalbėjo: „Kalbėk izraelitams ir štai ką pranešk jiems: ‘Kada jūs atvyksite į kraštą, kurį aš jums atiduosiu, ir ten nusiimsite derlių, tai pirmąjį derliaus pėdą nuneškite kunigui. Tasai pakilnos tą pėdą Viešpaties akivaizdoje, kad jis jį nuo jūsų priimtų. Tas apeigas kunigas turės atlikti dieną po šeštadienio.
Paskui nuo dienos po šeštadienio, nuo tos, kurią būsite atnešę aukojimui pėdą, jūs atskaičiuosite septynias pilnas savaites. Jūs atskaičiuosite penkiasdešimt dienų po septinto šeštadienio, ir tada jūs iš naujo derliaus paaukosite Viešpačiui valgomą auką!
Dešimtą septintojo mėnesio dieną bus Permaldavimo šventė. Turėsite atlikti šventą susirinkimą ir pasninkauti bei Viešpačiui aukoti deginamąją auką.
Penkioliktą septintojo mėnesio dieną prasidės per septynias dienas Viešpačiui švenčiama Palapinių šventė. Pirmąją dieną, švento susirinkimo dieną, bus nevalia jums dirbti jokio kasdieninio darbo. Per septynias dienas aukosite Viešpačiui deginamą auką. Aštuntąją dieną turėsite šventą susirinkimą, ir bus nevalia jums dirbti jokio kasdieninio darbo.
Tai tokios bus Viešpaties šventės, kuriomis turėsite atlikti šventus susirinkimus, skirtus aukoti Viešpačiui aukas: deginamąsias, valgomąsias, pjaunamąsias ir geriamąsias – kaip kuriai dienai yra nustatyta’“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 80, 3. 4. 5–6ab. 10–11ab)

P. Džiūgaudami šlovinkit Dievą – mūsų stiprybę

Skambinkit kankliais, muškite būgnais,
švelniai pritarkite arfomis, citromis.
Trimituokit trimitais jaunaty, pilnaty:
tai iškilmingos mums dienos! – P.Taip Izraeliui yra nustatyta
Jokūbo Viešpats taip liepė.
Dievas tokį įstatymą davė Juozapo giminei,
kai prieš Egiptą kovoti išėjo – P.

Netikrų dievų neturėki,
negarbink svetimų dievaičių!
Aš esu Viešpats, aš tavo Dievas,
išvedęs tave iš Egipto nelaisvės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Pt 1, 25)

P. Aleliuja. – Viešpaties žodžiai išlieka per amžius.
Tokia yra jums paskelbtoji geroji naujiena. – P. Aleliuja

Evangelija (Mt 13, 54–58)

    Jėzus parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmones sinagogoje, taip kad jie stebėjosi ir klausinėjo:
„Iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė? Argi jis ne dailidės sūnus?! Argi jo Motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas argi ne jo broliai? Ir jo seserys – argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai?“ Ir jie ėmė piktintis juo.
O Jėzus jiems atsakė: „Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose“. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų.