Svarbi yra kryptis

Posted by in apmąstymas

Man patinka ši Evangelijos ištrauka, nes kartais ir aš nenoriu, man trūksta entuziazmo, užsidegimo, bet einu: į darbą, į universitetą, į parapiją ir t. t.

Ir tikiu, kad šis palyginimas yra Geroji Naujiena mums visiems, tiems, kuriems nesinori, trūksta entuziazmo, bet eina.

Nes jinai parodo, kad Viešpats Dievas, regis, skiria ne tiek daug dėmesio tam, kokios nuotaikos buvome ir ar ką nors darėme su dideliu džiaugsmu ir entuziazmu, bet, regis, skiria dėmesio tam, ar apskritai tai darėme:

juk blogesnė diena gali nutikti kiekvienam; svarbu atsikelti ir eiti teisingu keliu arba, jei reikia, pasukti atgal iš neteisingo kelio.

Apmąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

XXVI EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 307)

Pirmasis skaitinysEz 18, 25–28

Kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo,
jis išgelbės savo gyvybę 

Skaitinys iš pranašo Ezekielio knygos. 

Štai ką Viešpats kalba: 

„Jūs sakote: ‘Viešpaties kelias neteisus!’ Gerai įsiklausykite, Izraelio namai: ‘Nejau mano kelias neteisus? Argi nėra jūsų keliai neteisūs?’ Kai teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo, elgiasi neteisingai, – jis dėl to mirs. Jis mirs dėl savo neteisingumo. 

Ir kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo, daro, kas yra teisinga ir teisu, – jis išgelbės savo gyvybę. Dėl to, kad susiprato ir nusigręžė nuo visų nusikaltimų, kuriuos buvo padaręs, tikrai jis bus gyvas, – jis nemirs.“ 

Tai Dievo žodis. 

Atliepiamoji psalmėPs 24 (25), 4–5. 6–7. 8–9 (P.: 6a)

P. Viešpatie, neužmiršk gailestingumo. 

Parodyk, Viešpatie, man savo kelią, * 
mokyk mane takais tavo eiti. 
Vesk savo tiesa, tu mane mokyk, † 
nes esi Dievas, Gelbėtojas mano. * 
Tavimi visados pasikliauju. – P. 

Viešpatie, neužmiršk gailestingumo † 
ir ištikimosios savo meilės, – * 
jie taip seni kaip laikas. 
Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes tu užmirški, – † 
savo ištikima meile dėl savojo gerumo, * 
Viešpatie, mane atsiminki! – P. 

Viešpats yra teisus ir geras, *
todėl jis klystantiems kelią parodo.
Veda kukliuosius takais teisingais *
ir moko juos savo kelio. – P. 

Antrasis skaitinysIlgoji forma Fil 2, 1–11
Trumpoji forma Fil 2, 1–5

Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško filipiečiams. 

Broliai ir seserys! 

Jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. 

Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės; jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“ 

Tai Dievo žodis. 

Posmelis prieš EvangelijąJn 10, 27

P. Aleliuja. – Manosios avys klauso mano balso, –
sako Viešpats; –
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. –
P. Aleliuja. 

EvangelijaMt 21, 28–32

Pasigailėjęs nuėjo dirbti. Muitininkai ir ištvirkėlės
greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę  

✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. 

Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams: 

„Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ 

Jie atsakė: „Pirmasis.“ 

Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo Karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.“ 

Tai Viešpaties žodis. 


Sena ABC, p. 281