Gyvybingai svarbūs ženklai

Posted by in apmąstymas

Tik įstojęs į Pranciškonų ordiną supratau, kad Viešpats Dievas daugeliu ženklų man nurodinėjo, ką privalau daryti gyvenime, ir vedė mane pašaukimo keliu. Konkrečiomis aplinkybėmis susipažinau su Serafiškosios šeimos šventaisiais (šventuoju Antanu, šventuoju Pranciškumi, palaimintaisiais Peru kankiniais, šventuoju Maksimilijonu…), dvasingumo ir gyvenimo būdo bruožais (grupės „Taika ir gėris” kasetės, žurnalas „Broliškas šauksmas”), patyriau daug įdomių susitikimų su broliais, kol galiausiai priėmiau pasiūlymą, kurio nebuvo galima atsisakyti, ir įstojau į Asyžiaus Neturtielio sekėjų gretas. Tačiau šis pasirinkimas nebuvo paskutinis, nes Viešpats Dievas nenustojo man duoti savo valios ženklų – kiekviena diena atneša kažką naujo (naujus iššūkius, užduotis, pareigas) ir tuo pačiu kažką pastovaus, nekintamo (Aukščiausiojo Gėrio ir Vienintelio Viešpaties, mano Meilės, buvimą ir artumą).

XXVIII eilinė savaitė
Pirmadienis


Pirmasis skaitinys (Rom 1, 1-7)

    Paulius, Jėzaus Kristaus tarnas, pašauktasis apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose.
O jie kalba apie jo Sūnų, kūnu kilusį iš Dovydo giminės, šventumo Dvasia ir prisikėlimu iš numirusių pristatytą Dievo Sūnumi su didžia galia,- Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Per jį esame gavę malonę ir apaštalo tarnystę, kad jo garbei skleistume tikėjimo klusnumą visose pagonių tautose. Kartu ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti.
Visiems Dievo mylimiesiems, esantiems Romoje, pašauktiesiems šventiesiems: tebūna jums malonė bei ramybė nuo mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1-4)

P.  Savo išganymą Viešpats apreiškė.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.

Savo išganymą Viešpats apreiškė,
jo teisingumas šviečia pagonims.
Atsimena savo gerumą, ištikimumą,
Izraelio šeimai žadėtą. – P.

Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 94, 8)

P.  Aleliuja. – O, kad išgirstumėt šiandien, ką jums Viešpats byloja:
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 11, 29-32)

    Žmonėms gausiai susirinkus, Jėzus pradėjo kalbėti: „Ši karta yra bloga karta. Ji reikalauja ženklo, bet jai nebus duota jokio kito ženklo, kaip tik Jonos ženklas. Kaip Jona buvo ženklas nineviečiams, taip Žmogaus Sūnus bus šiai kartai. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šios kartos žmonėmis ir juos pasmerks. Nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių pasiklausyti Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas. Ninevės gyventojai stos teisme drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona“.