Talentas ar darbas?

Posted by in apmąstymas

Šiandien Evangelija apie talentus Mato versijoje, kurioje vienas iš įdomiausių dalykų yra tai, kad patikėtų talentų skaičius nėra vienodas, tarnai gauna valdyti 5 talentus, 2 talentus arba 1 talentą, „kata ten idian dunamin”, „pagal kiekvieno pajėgumą”, „pagal galią”.

Taigi nėra taip, kad gabiausieji, talentingiausieji gauna valdyti 5 talentus, o mažiausiai gabieji – tik 1 talentą.

Atrodo, kad skiriamų talentų skaičius priklauso nuo ” pajėgumo”: jei kas nors turi mažai noro, jis gali būti labai gabus, bet iš to nieko neišeis; jei kas nors turi mažai talentų, bet sąžiningai jais naudojasi, jis gali nuveikti daug daugiau nei talentingas, bet tingus žmogus.

Apmąąstymą parašė br. Tomasz Szymczak OFM Conv.

 

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS (A/_ABC) (p. 328)

Pirmasis skaitinysPat 31, 10–13. 19–20. 30–31

Ji pluša įgudusiomis rankomis

Skaitinys iš Patarlių knygos.

Koks retas radinys sumani žmona,
brangesnė už perlus yra jos vertė!
Savo širdį jai patiki jos vyras,
ir turi tikrą lobį.
Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu,
per visas savo gyvenimo dienas.
Ji pasirūpina vilnų bei linų
ir pluša įgudusiomis rankomis.

Ji ima į rankas ratelį,
o jos pirštai stveriasi verpstės.
Ji dosniai duoda vargšui
ir ištiesia ranką elgetai.

Žavumas – apgaulingas, o grožis – rūkas;
moteris turi būti giriama
už jos pagarbią Viešpaties baimę.
Duokite jai atlygį už jos triūsą, –
teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 127 (128), 1–2. 3. 4–5 (P.: plg. 1a)

P. Laimingi, kurie pagarbiai Viešpaties bijo.

Laimingas, kuris pagarbiai Viešpaties bijo *
ir laikosi jo kelio!
Savo triūso vaisiais maitinsies, *
laimę ir sėkmę patirsi. – P. 

Tavo žmona bus kaip vynmedis vaisingas, *
namų židinyje sulapojęs,
o vaikai – lyg vynmedžio atžalos *
aplink tavo stalą. – P.

Taip bus palaimintas vyras, *
kuris pagarbiai Viešpaties bijo.
Telaimina Viešpats tave iš Ziono, †
Jeruzalės klestėjimą patirki *
kiekvieną savo gyvenimo dieną. – P. 

Antrasis skaitinys1 Tes 5, 1–6

Kad Viešpaties diena jūsų neužkluptų lyg vagis 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Pirmojo laiško tesalonikiečiams.

Dėl laiko ir valandos, broliai ir seserys, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: „Gyvename ramiai ir saugiai“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.

Betgi jūs, broliai ir seserys, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai.

Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš EvangelijąJn 15, 4a. 5b

P. Aleliuja. – Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu, – sako Viešpats; –
kas pasilieka manyje,
tas duoda daug vaisių. – P. Aleliuja.

EvangelijaIlgoji forma Mt 25, 14–30

Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose,
įeik į savo šeimininko džiaugsmą!

 Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo.

Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.

Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis.’

Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du.’ Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo.’

Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.“

Tai Viešpaties žodis.

EvangelijaTrumpoji forma Mt 25, 14–15. 19–20

Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose,
įeik į savo šeimininko džiaugsmą

 Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.

Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą:

„Vienas žmogus, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą.

Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis.’“

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 301