Protingumas ir paikystė

Posted by in apmąstymas

Pasirodo, neužtenka pažinti Viešpatį, net atvirai, iš širdies su Juo kalbėtis – per šiuos susitikimus taip pat reikia pažinti ir atkakliai vykdyti tai, ko Viešpats iš mūsų tikisi. Kartais sunku atrasti, ko Jis iš mūsų reikalauja, tačiau pasitelkus mokslą (fizikos dėsnius, statybos principus, gamtos jėgos pažinimą) suaktyvėja protas, apmąstome, analizuojame, planuojame, numatome pasekmes, pasirenkame, valdome savo laiką, sąmoningai veikiame ir taip geriau ir lengviau atpažįstame Dievo valią savo gyvenime. Paikystė, priešingai, yra „atitrūkimas nuo tikrovės”, gyvenimas svajonėse ir įsivaizdavimuose, rutina, o ne Kūrėjo valios ieškojimas ir vykdymas. *

* – apie protingumą ir paikystę sako palyginimas apie dešimtį mergaičių, protingas ir paikas (Mt 25, 1-13)

I ADVENTO SAVAITĖ (KV)
KETVIRTADIENIS


Pirmasis skaitinys (Iz 26, 1–6)

    Tą dieną giedos Judo žemėje tokią štai giesmę:
„Mes turime miestą tvirtuolį. Mums Viešpats išganymą teikia – sienas ir pylimus stato. Atkelkit vartus, kad įžengti galėtų teisinga tauta, kuri saugo teisybę, kurios nusistatymas tvirtas. Todėl jai užtikrini taiką, kad ji tavimi pasikliauja.
Visad pasikliaukite Viešpačiu, nes Viešpats – uola amžinoji! Jis nubloškė tuos, kur aukštybėj gyveno, sugriovė iškilųjį miestą, į dulkes nustūmė. Galės dabar trempti jį kojos varguolių ir mindžioti žingsniai beturčių“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1. 8–9. 19–21. 25–27a)

P.  Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!

  • Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,

 

  • jis maloningas per amžius.

 

  • Geriau prie Viešpaties glaustis,

 

  • negu žmogumi pasikliauti!

 

  • Geriau Viešpačiu remtis,

 

  • negu pasitikėti didžiūnais! –

P.

Atverkit vartus, kur teisybė gyvena!
Įžengsiu, Dievui dėkosiu.
Štai čia – Dievo vartai,
pro juos teisieji gali įžengti.
Dėkoju, kad mane išgirdai tu,
kad esi vaduotojas mano. – P.

Išgelbėk mane, Viešpatie mano,
suteiki man, Viešpatie, sėkmę.
Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Iz 55, 6)

P.  Aleliuja. – Ieškokite Viešpaties, nes jis leidžiasi randamas;
šaukitės jo, nes jisai arti! – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 7, 21. 24–27)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.