Dievas neaugina mus šiltnamyje

Posted by in apmąstymas

Dievas ne tik ieško kiekvieno iš mūsų gyvenimo vingiuose, kaip paklydusių avių ganytojas, bet ir šaukia mus pas save, kviesdamas eiti Jo pasitikti ir priimti siūlomą jungą bei naštą, nes su Juo visi sunkumai tampa lengvesni, saldesni ir paprasčiau pakeliami. Tačiau tai nereiškia, kad Viešpats garantuoja mums laisvę nuo problemų ir rūpesčių, sunkumų ir kovų. Jis neaugina mūsų šiltnamyje, bet visada yra šalia mūsų, teikia išminties ir jėgų, kad nepasiduotume, rodo mums kelią į dar nuostabesnę tikrovę amžinybėje ir garantuoja, kad ją pasieksime.

II ADVENTO SAVAITĖ (KV)
TREČIADIENIS


Pirmasis skaitinys (Iz 40, 25-31)

    „Kam gi prilyginti jūs mane norite, kas panašus į mane?“, sako Šventasis. Pakelkit aukštyn savo akis ir pasižiūrėkite: kas gi žvaigždes šias sukūrė? Tas pats, kuris jų kareiviją suskaito, vardu visas jas vadina. Ir jų nė viena atsilikti nedrįsta.
Kodėl gi sakai tu, Jokūbai, kodėl gi kalbi, Izraeli: „Manasis kelias nuo Viešpaties slaptas, ir mano teisės mano Dievas nemato“? Argi tu nežinai, argi to negirdėjai? Viešpats – tai amžinas Dievas; tai jis sukūrė tą platų pasaulį. Jisai nepavargsta ir nepailsta; ir jo išminties nesuvokti. Jėgų jis nuvargusiam teikia, stiprybės nusilpusiam duoda. Jaunuoliai nuvargsta, pailsta; vaikinai suklumpa, parpuola. Bet tie, kurie Viešpačiu kliaujas, atnaujina savo jėgas, įgauna sparnus kaip ereliai. Jie bėga, bet nepailsta, jie eina, bet nepavargsta.

Atliepiamoji psalmė (Ps 102, 1-4. 8. 10)

P.  Tegu mano siela Viešpatį šlovina.

Tegu mano siela Viešpatį šlovina,
ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –P.

Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. – P.

Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Štai Viešpats ateis ir išgelbės savo tautą.
Laimingas, kas pasirengęs jį pasitikti. – P.  Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 28-30)

    Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.