Svarbiausia!

Posted by in apmąstymas

Kaip mes norėtume, kad Dievas ateitų kaip Gelbėtojas ir išlaisvintų mus iš visų karų, ligų, problemų, sunkumų ir… paliktų mus ramybėje su mūsų sutvarkytu ir ramiu gyvenimu! O Dievas, turintis galią visa tai padaryti, pasinaudoja savo visagalybe ir tampa priklausomas nuo nuolatinio bendravimo su mumis kaip kūdikis. Dievas nesuklydo ir nešvaistė savo visagalybės kažkam šalutiniam, papildomam, kosmetiniam, gražiam, bet nebūtinam, bet sutelkė savo galingą veikimą į tai, ko mums labiausiai reikia, į tai, kas svarbiausia ir reikalingiausia pasauliui ir tau. Kaip svarbu taika, sveikata, šeima, materialinis minimumas ir…, bet jie jums ne tiek reikalingi, kiek ryšys, gyvas santykis su Dievu.

Apmąstymą parašė br. Kamil OFM Conv.

Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMAS (_ABC) (p. 89)

NAKTIES MIŠIOS

Pirmasis skaitinysIz 9, 1–3. 5–6

Sūnus mums duotas

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė. Tu išaukštinai tą tautą, suteikei jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja lyg pjūties džiaugsmu, lyg dalydamiesi grobiu. Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą, jų pečius lenkusią kartį, jų nuožmaus prievaizdo lazdą, kaip anuomet, Midiano dieną.

Nes kūdikis mums gimė! Sūnus duotas mums! Jis bus mums valdovas. Jo vardas bus „Nuostabusis Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.“ Jo viešpatavimas be ribų, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovydo soste ir valdys jo karalystę: tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių Viešpaties narsa tai įvykdys!

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 95 (96), 1–2a. 2b–3. 11–12. 13
(P.: Lk 2, 11)

P. Šiandien mums gimė Išganytojas.
Jis yra Viešpats Mesijas.

Giedokite Viešpačiui naują giesmę, †
Viešpačiui giedok, visa žeme! *
Giedokite Viešpačiui, garbinkite jo vardą. – P.

Diena iš dienos jo išganymą skelbkit! †
Jo garbę tautoms apsakykit, – *
visoms tautoms nuostabiuosius jo darbus! – P.

Tedžiūgauja dangūs, tesilinksmina žemė; *
jūra tešniokščia ir visa, kas ją pripildo!
Laukai su viskuo, kas ten auga, tebūna smagūs! *
Tegieda iš džiaugsmo visi girių medžiai – P.

Viešpaties Artume, nes jis ateina, – *
jisai ateina valdyti žemės.
Teis jis teisingai pasaulį, *
valdys jo tautas – atsidavęs. – P.

Antrasis skaitinysTit 2, 11–14

Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško Titui.

Mylimasis! Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangelijąLk 2, 10–11

P. Aleliuja. – Aš skelbiu jums didį džiaugsmą:
šiandien mums gimė Išganytojas –
Viešpats Mesijas. – P. Aleliuja.

EvangelijaLk 2, 1–14

Šiandien jums gimė Išganytojas

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką.

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą.

Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia.

Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama:

„Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Tai Viešpaties žodis.

Ryto ir dienos Mišioms imami čia pateikiami formuliarai, tačiau leidžiama skaitinius pasirinkti iš visų trejų Mišių, atsižvelgiant į bendruomenės dvasinius poreikius.


Sena ABC, p. 48

Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMAS (_ABC) (p. 92)

RYTO MIŠIOS

Pirmasis skaitinysIz 62, 11–12

Štai tavo Gelbėtojas ateina

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

Štai Viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių:

„Sakykite Ziono dukrai: ‘Štai tavo Gelbėtojas ateina!’ Štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirma jo. Jie bus vadinami ‘Šventąja tauta’, Viešpaties atpirktaisiais, o tu vadinsies ‘Lankoma’, ‘Neužmirštasis miestas’.“

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 96 (97), 1 ir 6. 11–12

P. Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Viešpats yra Karalius! Tedžiūgauja žemė, *
tekrykštauja ir tolimosios salos!
Dangūs skelbia jo teisumą, *
ir visos tautos regi jo garbę. – P.

Šviesa spindi teisiajam, *
džiaugsmas – visiems tyraširdžiams.
Džiaukitės Viešpatyje, teisieji, *
dėkokite jo šventajam vardui! – P.

Antrasis skaitinysTit 3, 4–7

Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško Titui.

Mylimasis! Kai pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangelijąLk 2, 14

P. Aleliuja. – Garbė Dievui aukštybėse,
o žemėje ramybė
jo mylimiems žmonėms. – P. Aleliuja.

EvangelijaLk 2, 15–20

Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką.

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“ Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį.

O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.

Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 56

Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMAS
DIENOS MIŠIOS (_ABC) (p. 94)

Pirmasis skaitinysIz 52, 7–10

Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos.

O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina su linksmąja žinia, skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną, garsindamas išganymą, sakydamas Zionui: „Viešpatauja tavo Dievas!“ Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia, džiūgauja drauge, nes jie mato savo pačių akimis Viešpatį grįžtantį į Zioną.

Drauge pratrūkite džiaugsmo giesme, Jeruzalės griuvėsiai, nes Viešpats paguodė savo tautą, atpirko Jeruzalę. Viešpats iškėlė savo šventąją ranką visų tautų akyse. Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą.

Tai Dievo žodis.

Atliepiamoji psalmėPs 97 (98), 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6
(P.: 3cd)

P. Visi žemės pakraščiai išvydo
išganingą mūsų Dievo veikimą.

Giedokite Viešpačiui naują giesmę: †
nes jis padarė nuostabių dalykų. *
Jo šventumo petys ir dešinioji pergales skina. – P.

Viešpats paskelbė išganymą savo, *
tautoms apreiškė savo teisumą.
Atsiminė savo gerumą *
ir ištikimybę namams Izraelio. – P.

Visi žemės pakraščiai išvydo *
išganingą mūsų Dievo veikimą.
Džiaugsmingai giedokite Viešpačiui, visos šalys, – *
džiugią šlovinimo giesmę užveskit! – P.

Lyra ir giesme Viešpatį šlovinkit; *
pritarkit lyra skambiai savo giesmei.
Rago gaudesiu ir trimitais *
Karaliaus, Viešpaties, Artume džiugesį skleiskit. – P.

Antrasis skaitinysŽyd 1, 1–6

Dievas prabilo į mus per Sūnų

Skaitinys iš Laiško žydams.

Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo Didybės dešinėje aukštybių aukštybėse ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą.

Kuriam gi angelų kada nors buvo pasakyta: Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau?! Ir vėl: Aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Toliau, įvesdamas Pirmgimį į pasaulį, jis sako: „Tepagarbina jį visi Dievo angelai.

Tai Dievo žodis.

Posmelis prieš evangeliją

P. Aleliuja. – Mums šventa diena išaušo.
Ateikite, tautos, pagarbinkite Viešpatį:
šiandien didinga šviesa
nužengė žemėn. – P. Aleliuja.

EvangelijaIlgoji forma Jn 1, 1–18

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.

Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą.

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Jonas apie jį liudija ir šaukia: „Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau; tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis.“

Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų.

Dievo niekas niekada nėra matęs, tiktai viengimis Sūnus – Dievas, Tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė.

Tai Viešpaties žodis.

EvangelijaTrumpoji forma Jn 1, 1–5. 9–14

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę.

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė.

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.

Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę.

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos.

Tai Viešpaties žodis.


Sena ABC, p. 56