Būti kaip Jis

Posted by in apmąstymas

Kadangi Jonas Krikštytojas, gyvendamas dorybėmis ir pagal Dievo valią, buvo Šventosios Dvasios apšviestas, ir dėl to atpažino, jog Jėzus yra pažadėtas Mesijas. Kadangi Jonas Apaštalas bendravo su Jėzumi, suprato, kad tos draugystės dėka sugeba vengti nuodėmes ir tapti Dievo vaiku. Taigi, atpažinti Viešpatį gali tik tas, kuriame nėra nei klastos nei melo, nei jokios niekšybės ar neskaistybės, nei jokios kitos nuodėmės, nes Dievas pats yra skaistus, šventas ir tobulas bei apsigyvena ir pasilieka tuose, kurie nori būti kaip Jis.

SAUSIO 3 D. (KV)


Pirmasis skaitinys (1 Jn 2, 29–3, 6)

    Mylimieji!
Jei žinote, kad jis teisus, tai žinokite, jog kiekvienas, kuris daro teisybę, iš jo yra gimęs.
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mes – Dievo vaikai. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, Nuodėmė – tai įstatymo laužymas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nenusideda, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1. 3cd–4. 5–6)

P.  Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą.

Naują giesmę giedokite Viešpačiui:
nuostabius darbus jis daro!
Jo dešinė visagalė,
jo šventoji ranka pergales skina. – P.Ir mato visas pasaulis
išganingąjį Dievo veikimą.
Žavėkitės Viešpačiu, šalys,
šūkaukit, džiūgaukit, grokit! – P.

Viešpačiui skambinkit arfom,
giedokite pritariant kankliams
Trimitų ir rago balsai tegu aidi,
Valdovą Viešpatį girkit audringai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 1, 14. 12b)

P. Aleliuja. – Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Visiems, kurie jį priėmė,
jis davė galią tapti Dievo vaikais. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 1, 29–34)

    Matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.
Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia’. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.