Nežudyk!

Posted by in apmąstymas

O, kaip lengva laikytis šio įsakymo, juk nenoriu nieko žudyti, nes nesu toks blogas, o jei tai būtų koks žiaurus nusikaltėlis, jis būtų nubaustas, o jei tai būtų avarija, pasiteisinčiau, kad tai nelaimė. Tačiau šiandien Jėzus mums primena, kad galima žudyti puoselėtu širdyje pykčiu, galima žudyti blogu žodžiu, galima žudyti žeminant kitą ir aukštinant save; bet tai dar ne viskas – Jėzus taip pat moko, kad Dievas nepriims jokios maldos ar aukos, jei ji kyla iš širdies, kuri nemyli artimo.
Neužtenka nedaryti blogio – reikia daryti gera.

I GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
PENKTADIENIS


Pirmasis skaitinys (Ez 18, 21–28)

    Štai ką sako Viešpats:
„Jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytųjų nuodėmių, pradės laikytis mano įsakymų, elgsis dorai ir teisingai, tada jis liks gyvas, nemirs. Nė vienas iš nusižengimų, kuriais nusikalto, nebus jam įskaitytas. Dėl savo teisiųjų darbų jis liks gyvas. Nejaugi aš trokštu, kad mirtų kaltasis? – tai sako Viešpats. – Ar jis neliks gyvas, jeigu pames piktuosius kelius ir atsivers?
O jeigu teisusis nustos sąžiningai gyvenęs, pradės neteisingai elgtis, darys visas tas baisybes, kurias ir bedievis daro, nejaugi tada jis liks gyvas? Nė vienas iš jo teisiųjų darbų nebus jam įskaitytas. Dėl savo neištikimybės ir nuodėmių, kurias jis padarė, dėl jų turės mirti.
Jūs sakote: ‘Viešpaties elgesys neteisingas’. Bet paklausykite Izraelio namiškiai: ar mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas!
Jeigu teisusis nustos sąžiningai gyvenęs, pradės neteisingai elgtis, dėl to turės mirti. Dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs, jis mirs. O jeigu kaltasis nusigręš nuo savo darytos neteisybės, pradės dorai ir teisingai gyventi, tada jis išsaugos savo gyvybę. Jei pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto, ir atsivers, jis liks gyvas, nemirs“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 129, 1–4. 6–8)

P.  – Jei vis nedorybes minėsi, Viešpatie,
Viešpatie, kas begalės išsiteisint?!

    Iš vandenų sietuvos šaukiuos tavęs, Dieve:
Dieve, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys klausos įdėmiai
mano maldaujančio šauksmo. – P.

    Jei vis nedorybes minėsi,
kas begalės išsiteisint?!
Betgi tu atleisi kaltybes,
ir vėl tau tarnausim. – P.

    Dieve, tavy mano viltys,
tavo žodžiu pasitiki mano siela.
Mano siela Viešpaties laukia
labiau, kaip aušros – panaktiniai.
Labiau, kaip aušros – panaktiniai,
tegu laukia Viešpaties Izraelis. – P.

    Juk Dievas yra gailestingas:
jis visuomet išvaduoja.
Jis tikrai savo tautą išgelbės
    iš visų nedorybių. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ez 18, 31)

    Nusimeskite visas savo nuodėmes, – sako Viešpats, – ir sukurkite naują sau širdį ir dvasią.

Evangelija (Mt 5, 20–26)

    Jėzus kalbėjo:
„Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę.
Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: `Nežudyk’, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: `Pusgalvi!’ turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako:
‘Kvaily!’, tas smerktinas į pragaro ugnį.
Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį  tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną.
Greitai nusileisk savo ieškovui, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas – teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko“.