Teismas ir gailestingumas

Posted by in apmąstymas

Viešpats Jėzus liepia būti gailestingiems, kaip Dangiškasis Tėvas yra gailestingas, ir priduria neteisti, nesmerkti, o tik atleisti. Tačiau argi Dievas nesiima teisti? Juk laikų pabaigoje Viešpats ateis ir pastatys teisiuosius savo dešinėje, o nedorėlius – kairėje! Pirmiausia Viešpats Dievas neskuba teisti, bet duoda visą gyvenimą pasitaisymui. Antra, Viešpats Dievas teisia pagal tiesą, žinodamas kiekvieno žmogaus ketinimus ir vidų, o mes teisiame tik pagal išorinius bruožus, veiksmus, įspūdžius, jausmus, įtarimus.
Todėl būkime gailestingi, kaip Dangiškasis Tėvas yra gailestingas.

II GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
PIRMADIENIS


Pirmasis skaitinys (Dan 9, 4b–10)

    Danielius meldėsi:
„Viešpatie, didis ir nuogąstį keliantis Dieve! Tu saugoji sandorą ir palankumą tiems, kurie tave myli ir laikosi tavo įsakymų.
Mes darėme nuodėmes ir neteisybes, pamynėme ištikimybę ir kėlėme maištą: mes pažeidinėjome įsakymus ir potvarkius. Neklausėme tavo tarnų pranašų, kurie tavo vardu kalbėjo mūsų karaliams ir vyresniesiems, mūsų tėvams ir visiems šalies gyventojams.
Viešpatie, tu teisus; bet šiandien tikra gėda mums, Judo žmonėms, Jeruzalės gyventojams ir visiems izraelitams, ar jie būtų arti ar toli visose šalyse, kuriosna esi juos išvaręs, nes jie sulaužė tau ištikimybę.
Tikrai mums gėda, Viešpatie, gėda mūsų karaliams, didžiūnams ir protėviams dėl to, kad tau nusidėjome. Bet Viešpats, mūsų Dievas, yra gailestingas ir maloningas. Prieš jį mes kėlėme maištą. Neklausėm Viešpaties, savo Dievo, balso, nevykdėme jojo nurodymų, kurių jis mums davė per savo tarnus pranašus“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 78, 8–9. 11. 13)

P. – Viešpatie, mokėk mums ne pagal mūsų kaltybes.

Mums neminėk mūsų senolių kaltybių,
Skubėk gailestingai mūsų prikelti,
Nes mes tapome visiški skurdžiai. – P.

Mūsų Gelbėtojau, Dieve, padėk mums:
Garbė bus tavo vardui!
Mus išvaduoki, atleisk mūsų kaltybes,
Kad skambėtų šlovė tavo vardui. – P.

Belaisvių raudos tave tepasiekia,
Ir galinga ranka išgelbėki pasmerktus mirti.
O mes, tavo žmonės, tavo ganyklų avelės,
Tau amžiais dėkosim,
Kartų kartoms teiksim tau šlovę. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 6, 63b. 68b.)

    Viešpatie, tavo žodžiai, yra dvasia ir gyvenimas. Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.

Evangelija (Lk 6, 36–38)

    Jėzus bylojo:
„Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.
Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku jūs seikite, tokiu jums bus atseikėta.“